Liên Hoa Ca Ấn

Dùng Phù Dung Hợp Chưởng, co trụ các ngón , từ rốn trở lên đến miệng mới bung tán.

Tụng Mật Ngôn là :

Án, bát ná-ma, nghi đế, nghi