Liên Hoa Bộ Tâm Tam Muội Gia Ấn

Dựa theo Phật Bộ Tâm Ấn lúc trước. Co Trí Độ (ngón cái trái) vào lòng bàn tay, dựng thẳng Thiền Độ (ngón cái phải).

Kết thành Khế xong, tưởng ở bên phải của tất cả Như Lai có Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva) với các quyến thuộc. Liền tụng Liên Hoa Bộ Tâm Chân Ngôn 3 biến rồi bung ấn bên phải đỉnh đầu. Chân Ngôn là:

“Án, a lô lực ca, sa-phộc hạ”