LIÊN HOA BỘ TÂM NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi)
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Xin xem file PDF.

Tĩnh Địa:

RAJOPAGATĀḤ DHARMMA (?DHARMA)

 

Tĩnh Thân:

SVĀHĀVA (?SVABHĀVA) ŚUDDHĀḤ SARVA DHARMMAḤ (?DHARMAḤ)

 

Quán Phật:

KHAṂ_ VAJRA-DHĀTO (?DHĀTU)

 

Kim Cương Khởi:

OṂ VAJRE TIṢṬA HŪṂ

 

A Súc:

 

OṂ SARVA TATHĀGATA PŪJA PASVANAYA ĀNĀṂ NIRYĀTA YĀMI _ SARVA TATHĀGATÀ VAJRASATVĀDHIṢṬA SVAMĀṂ HŪṂ

 

Bảo Sinh:

 

OṂ SARVA TATHĀGATĀ PŪJA BHIṢEKĀYA (?ABHIṢEKĀYA) ĀNĀṂ NIRYĀTA YĀMI _ SARVA TATHĀGATÀ VAJRARATNA BHIṢIVA MAṂ TRAḤ (?ABHIṢIṂCA SVĀMAṂ – TRĀḤ)

 

Vô Lượng Thọ:

 

OṂ SARVA TATHĀGATĀ PŪJA PRAVATNĀNĀYĀ ĀNĀṂ NIRYĀTA

YSĀMI_ SARVA TATHÀGATÀ DHARMMĀ (?DHARMĀ) PRAVATNĀYĀ MĀṂ HRĪḤ

 

Bất Không Thành Tựu:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ PŪJA KARMMAṆI (?KARMAṆI) ĀNĀṂ NIRYĀTA YĀMI _ SARVA TATHĀGATĀ VAJRAKARMMA

(?VAJRAKARMA) KURU MĀṂ AḤ

 

Kim Cương Trì:

OṂ SARVA TATHĀGATA KĀYA VĀKCINTA VAJRA VADMANĀṂ KAROMI _ OṂ VAJRA VI (?VIḤ)

 

Chứng Định:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ ŚAṂMITĀḤ SARVA SATVĀNĀṂ SARVA SIDDHĀYUḤ SAṂPADYĀNĀṂ TATHĀGATĀŚCĀDHITIṢṬATNĀ

 

Biến Quán (Quán khắp cả):

VAJRA DṚṢṬI MAṬ

 

Kim Cương Chưởng:

VAJRA-JALI

 

Kim Cương Phộc:

VAJRA BADDHA (?BANDHA)

 

Khai Tâm:

VAJRA BATVA (?ABANDHA TRĀṬ)

 

Nhập Trí:

VAJRA VEŚA (? AVIŚA) AḤ

 

Kiên Cố Trí:

VAJRA MUṢṬI VAṂ

 

Phổ Hiền Tam Muội Gia:

SAMAYA STVAṂ

 

Cực Hỷ Tam Muội Gia:

SAMAYA HOḤ _ SURATA STVAṂ

 

Giáng Tam Thế:

OṂ SUMBHANI SUMBHA HUṂ GṚHṆA GṚHṆA HUṂ GṚHṆA PAYA HUṂ ĀNAYA HOḤ BHAGAVAṂ VAJRA HUṂ PHAṬ

 

Liên Hoa Tam Muội Gia:

OṂ VAJRA-PADMA SAMAYA STVAṂ

 

Pháp Luân:

HUṂ ṬAKKI SPHEṬAYA (?SPHOṬAYA) MAHĀ-VIRĀGA VAJA VAJRADHARA SATYENA ṬHAḤ

 

Đại Dục:

OṂ SURATA VAJRAṂ JAḤ HŪṂ VAṂ HO (?HOḤ) SAMAYA STVAṂ

 

Đại Lạc Kim Cương:

OṂ MAHĀ-SUKHA VAJRAṂ SĀDHAYA SARVASATVEBHYO JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤ

 

Triệu Tội:

OṂ SARVA PĀPA KARṢAṆA (?AKARṢAṆA) VIŚODHANA VAJRASATVA SAMAYA HŪṂ PHAṬ

 

Tồi Tội (Nghiền nát tội lỗi):

 

OṂ VAJRAPĀṆI VISPHOṬAYA SARVA PĀYA VADDHĀNĀNI

(?BANDHANĀNI) PRAMOKṢAYA SARVA PĀYAGATIBHYAḤ SARVASATVĀ SARVA TATHĀGATA VAJRA SAMAYA HŪṂ TRAṬ

 

Tịnh Tam Nghiệp:

OṂ VAJRA KARMMĀ (?KARMA) VIŚODHAYA SARVA RAṆANI BUDDHA SATYENA SAMAYA HŪṂ

 

Bồ Đề Tâm:

OṂ CANDROTTARE SUMATTA BHADRA (?SAMANTA-BHADRA) KIRAṆI MAHĀ-VAJRAṆI HŪṂ

 

Phổ Lễ:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ PĀDA VANDANĀṂ KAROMI

 

Thông Đạt Tâm:

OṂ CITTA PRATIVADHA (?PRATIVEDHAṂ) KAROMI

 

Chứng Bồ Đề Tâm:

OṂ BODHICITTAM UTPĀDA YĀMI

 

Minh Hiển (Hiển ánh sáng):

OṂ TIṢṬA VAJRA-PADMA

 

Bát Diệp Liên Hoa:

OṂ VAJRA PADMATMAKOHAṂ (?PADMA-ATMAKA-UHAṂ)

 

Quán Thân Bản Tôn:

OṂ YATHĀ SARVA TATHĀGATĀ STATHĀHAṂ

 

Chư Như Lai Gia Trì:

OṂ SARVA TATHĀGATA BHISAṂBODHI (?ABHISAṂBODHI) DṚḌHA VAJRA TIṢṬA

 

Tứ Như Lai Tam Muội Gia (Bốn Như Lai Tam Muội Gia)

OṂ VAJRASATVA ADHIṢṬA SVĀMĀṂ HŪṂ

OṂ VAJRANATNA (?VAJRARATNA) ADHIṢṬA SVĀMĀṂ TRAḤ

OṂ VAJRADHARMMA (?VAJRADHARMA) ADHIṢṬA SVĀMĀṂ HRĪḤ OṂ VAJRAKARMMA (?VAJRAKARMA) ADHIṢṬA SVĀMĀṂ AḤ

 

Ngũ Phật Quán Đỉnh (Năm Phật quán đỉnh): 輆屹楠凹卡丫包鄎搜石宇一狫

OṂ SARVA TATHĀGATEŚVARYA ABHIṢEKA HŪṂ

OṂ VAJRASATVA ABHIṢIṂCA MĀṂ HŪṂ

OṂ VAJRARATNA ABHIṢIṂCA MĀṂ TRĀḤ

OṂ VAJRAPADMA ABHIṢIṂCA MĀṂ HRĪḤ

OṂ VAJRAKARMMA (?VAJRAKARMA) ABHIṢIṂCA MĀṂ AḤ

 

Tứ Như Lai Man (Bốn Như Lai Man):

OṂ VAJRASATVA MĀLA ABHIṢIṂCA MĀṂ VAṂ

OM VAJRARATNA MĀLA ABHIṢIṂCA MĀṂ VAṂ

OM VAJRAPADMA MĀLA ABHIṢIṂCA MĀṂ VAṂ

OM VAJRAKARMMA (?VAJRAKARMA) MĀLA ABHIṢIṂCA MĀṂ

VAṂOṂ TUṂ

 

Kim Cương Phách (Kim Cương vỗ đập):

OṂ VAJRA TUṢYA HOḤ

 

Hiện Trí Thân:

VAJRASATVA AḤ

 

Kiến Trí Thân:

OṂ VAJRASATVA DRŚYA JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤ

 

Như Lai Bình Đẳng Tam Muội Gia:

SAMAYOHAṂ MAHĀ-SAMAYOHAṂ

 

OṂ VIMALE DADHI HŪṂ

 

Bát Công Đức Thủy (Nước có tám Công Đức):

HAṂ VAṂ PRA SU KAṂ

 

Tu Di Sơn (Núi Tu Di)

OṂ ACALA HŪṂ

 

Tiểu Kim Cương Luân:

OṂ VAJRACAKRA HŪṂ

 

Khải Thỉnh:

YABHĀṂ NIRVIGHNA SACCAKRA SIDDHI SYĀTA MUHEVATE VAJRA KUṆḌALI HETUBHYĀṂ TABHYAṂ MASTU SADĀ NAMAḤ

 

Khai Môn (Mở cửa):

OṂ VAJRA DDHĀRODMĀTAYA SAMAYA PRAVEŚAYA HŪṂ

 

Khải Thỉnh Già Đà (Gāthā)là:

ĀYĀṂTU SARTRE BHUVANAKASĀTĀḤ PRAṆĀMITĀḤ ŚAṢAKAṬĀRAMĀRĀḤ SĀKṢA KṚTĀNATNA BHAVA SVABHĀVĀḤ SVĀYAṂ BHUBONATNA BHAVA SVABHAVĀḤ

 

Phật Hải Hội:

OṂ VAJRA SAMAJA JAḤ

 

Đông:

VAJRA-SATVA MAHĀSATVA VAJRA SARVANTATHĀGATA

SAMANTABHADRA VAJRA DYĀ VAJRAPĀṆA NAMOSTUTE

VAJRA-RĀJA SUBUDDHĀGRYĀ VAJRĀṂKUŚA TATHĀGATA

AMOGHARĀJA VAJRAGRYĀ VAJRA KARṢA NAMOSTUTE

VAJRA-RĀGA MAHĀ-SOKHYA VAJRA VĀṆA VAŚAṂ KARA MĀRA

KĀMA MAHĀVAJRA VAJRA CAPA NAMOSTUTE

VAJRA-SADHI (?VAJRA-SĀDHU) SUVAJRA GRYĀ VAJRA TUṢYE MAHĀRATE PRAMODYA RAJA VAJRAGRYĀ VAJRA HĀRSA NAMOSTUTE

 

Nam:

VAJRA-RATNA SUVAJRARTHA VAJRAKĀŚA MAHĀMAṆI

ĀKAŚAGARBHA VAJRA HYA VAJRAGARBHA NAMOSTUTE

VAJRA-TEJA MAHĀ-JVALA VAJRA SURYA JIRA PRABHA VAJRA

RAŚMI MAHĀ-TEJA PRABHA NAMOSTUTE VAJRA-KETU SUSATVĀRTHA VAJRADHVAJA SUTOṢAKA RATNAKETU MAHĀ-VAJRA VAJRAYAṢYE NAMOSTUTE VAJRA-HĀSA MAHĀ-HĀSA VAJRA ŚMITA MAHĀDBHUTA PRĪTI PRAMODYA VAJRADYA VAJRA PRĪTE NAMOSTUTE

 

Tây:

VAJRA-DHARMMA (?VAJRA-DHARMA) SASATVĀRTHA

VAJRAPADMA SUŚADHAKA LOKEŚVARA SUVAJRAKṢA VAJRA-TETRE

(? VAJRA-NETRE) NAMOSTUTE

VAJRA-TĪKṢṆA MAHĀ-YĀNA VAJRAKOŚA MAHĀ-YUDHA

MAṂJUŚRĪ VAJRAGĀMBHĪRYA VAJRABUDDHE NAMOSTUTE

VAJRA-HETU MAHĀ-MAṆḌA VAJRACAKRA MAHĀ-NAYA

SUPRAVARTTANA VAJROCHA VAJRA-MAṆḌA NAMOSTUTE

VAJRA-BHĀṢA SUVIDYĀGRYĀ VAJRAJAPA SUSIDDHIDA AVĀCA VAJRA CIDHYĀGRYĀ VAJRABHEṢA NAMOSTUTE

 

Bắc:

VAJRA-KARMMA (?VAJRA-KARMA) SUVAJRA JÑA KAṬARMMA VAJRA SU SARVAGA VAJRAMOGHA (?VAJRĀMOGHA) MAHĀ-DARYA

VAJRAVIŚVA NAMOSTUTE VAJRA-RAKṢA MAHĀVERYAH VAJRADHARMMA (?VAJRADHARMA) MAHĀ-DṚḌHA DURYE DHANA SUVĪRYAGRYĀ VAJRAVĪRYA NAMOSTUTE

VAJRA-YAKṢA MAHĀPĀYA VAJRA-DAṂṢṬRA MAHĀ-BHAYA MARA PRAMARDI VAJREGRA (?VAJROGRA) VAJRA-CAṆḌA NAMOSTUTE

VAJRA-SAṂDHI SUSANEDHYA VAJRABATDHA (?VAJRA-BANDHA) PRAMOCAKA VAJRAMUṢṬHYAGRYĀ [? Thiếu VAJRA-MUṢṬAI NAMOSTUTE]

 

OṂ VAJRA-RĀTNA _ U

OṂ VAJRA-TEJA _ ĀṂ

OṂ VAJRA-KETU _ TRĀṂ

OṂ VAJRA-HĀSA _ HAḤ

OṂ VAJRA-DHARMMA (?VAJRA-DHARMA) _ HRĪḤ

OṂ VAJRA-TĪKṢṆA _ DHAṂ

OṂ VAJRA-HETU _ MAṂ

OṂ VAJRA-BHĀṢA _ RAṂ

OṂ VAJRA-KARMMA (?VAJRA-KARMA) _ KAṂ

OṂ VAJRA-RAKṢA _ HAṂ

OṂ VAJRA-YAKṢA _ HUṂ

OṂ VAJRA-SAṂHE (?VAJRA-SAṂDHI) _ VAṂ

 

Nội (?Tứ) Cúng Dường (Bốn vị Nội Cúng Dường):

OṂ VAJRA-LĀSA _ HAḤ

OṂ VAJRA-MALA _ TRṬ (?TRAṬ)

OṂ VAJRA-GĪTE _ GĪḤ

OṂ VAJRA-DṚTYE (?VAJRA-NṚTYE) _ KṚṬ

 

Ngoại Tứ Cúng Dường (Bốn vị Ngoại Cúng Dường):

OṂ VAJRA-DHUPA _ AḤ

OṂ VAJRA-PUṢPE _ OṂ

OṂ VAJRALOKE (?VAJRA-ĀLOKE) _ DĪḤ

OṂ VAJRA-GADDHE (?VAJRA-GANDHE) _ GAḤ

 

Tứ Nhiếp (4 Nhiếp):

OṂ VAJRĀṂKUŚA _ JAḤ

OṂ VAJRAPĀŚA _ HŪṂ

OṂ VAJRA-SPHEṬ (?VAJRA-SPHOṬA) _ VAṂ

OṂ VAJRA-VEŚA (?VAJRA-AVIŚA)_ HOḤ

HŪṂ HŪṂ

Phần trên là Yết Ma Hội

 

Ngữ Phật (5 vị Phật):

VAJRAJÑARAṂ (?VAJRA-JÑĀNAṂ) _ AḤ (?VAṂ)

VAJRAJÑANAṂ _ HŪṂ

VAJRAJÑANAṂ _ TRAḤ

VAJRAJÑANAṂ _ HRĪḤ

VAJRAJÑANAṂ _ AḤ

 

Tứ Ba La Mật (Bốn vị Ba La Mật):

VAJRA ŚĪḤ HŪṂ

VAJRA GERĪ TRAḤ

VAJRA TĀRA HRĪḤ

KHA VAJRIṆI HOḤ

 

Thập Lục Tôn (16 Tôn):

SAMAYA STVAṂ

ĀNAYA SVA

AHOSUKHA

SADHU SĀDHU

SUMAHĀ TVAṂ

RŪPODYOTA

ARDHA PRĀPTI

HA HA HŪṂ HAḤ

SARVA KĀRI

DUḤKHA CCHEDA

BUDDHA BODHI

PRATIŚABDA

SUVAŚI TVAṂ

NIRBHAYA TVAṂ

ŚATRŪ BHAKṢA

SARVA SIDDHI

 

Bát Cúng Dường (8 vị Cúng Dường):

MAHĀ-RATI RŪPA ŚEBHE (?ŚOBHE)  GOTRA (?ŚROTRA) SAIKHYE (?SAUKHYE) SARVA PŪJE  PRAHRDINI (?PRAHLA-DINI) PHALA GAME (?PHĀLA-GAMI)  SUTEJĀGRI (?VAJRA-ĀLOKE DĪḤ) SUGADĀṄGI

 

Tứ Nhiếp (Bốn Nhiếp):

ĀYAHI JAḤ

ĀHI HŪṂ HŪṂ

HE SPHOṬA VAṂ

GHAṂṬA AḤ AḤ

 

Biến Chiếu Tôn:

OM SARVA TATHĀGATĀ VAJRADHATVANUTTARA (?VAJRADHĀTU ANUTTARA) PŪJA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Kim Cương Tát Đỏa:

OṂ SARVA TATHĀGATA VAJRASATVA NUTTARA (?ANUTTARA) PŪJA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Kim Cương Bảo:

OṂ SARVA TATHĀGATA VAJRARATNA NUTTARA (?ANUTTARA) PŪJA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Kim Cương Pháp:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ VAJRADHARMMA NUTTARA (?VAJRADHARMA ANUTTARA) PŪJA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Kim Cương Nghiệp:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ VAJRAKARMMA NUTTARA (?VAJRAKARMA ANUTTARA) PŪJA SPHARAṆA SAMAYE OṂ (?HŪṂ)

 

Kim Cương Phộc trên trái tim Đông:

OṂ SARVA TATHĀGATA SARVATMA (? SARVĀTMA) NIRYATANA PŪJA SPHARAṆA KARMMĀ (? KARMA) VAJRI ĀḤ

 

Hông phải:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ SARVĀTMA NIRYĀTANA PŪJA SPHARAṆA KARMMĀGRI (?KARMA AGRI) JAḤ

 

Hông trái:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ SAKUTMA (?SARVĀTMA) NIRYATANĀNURAGANA PŪJA SPHARAṆA KARMMĀVĀṆA (?KARMĀVĀṆA) HŪṂ HO

 

Phía sau eo:

OṂ SARVA TATHĀGATA SARVĀTMA NIRYĀTANA SĀDHU KĀRA PŪJA SPHARAṆA KARMMA (?KARMA) TUṢṬI SAḤ

 

Trên trán_ phía Nam:

OṂ NAMAḤ SARVA TATHĀGATĀBHIṢEKA RATNABHYO (?RATNEBHYO) VAJRAMAṆI OṂ

 

Trên trái tim:

OṂ NAMAḤ SARVA TATHĀGATA SURYEBHYO VAJRA TEJINI JVALA HRĪḤ

 

Trên đỉnh đầu:

OṂ NAMAḤ SARVA TATHĀGATĀ ŚĀPARIPŪRAṆA CINTAMAṆI DHVAJA GREBHYO VAJRA-DHVAJAGRI TRĀṂ

 

Chỗ lúm đồng tiền (Tiếu xứ) trên miệng:

OṂ NAMAḤ SARVA TATHĀGATĀ MAHĀPRĪTI PRAMODYĀ KAREBHYO KAREBHYO VAJRAHASE HAḤ

 

Mật Ngữ trên miệng_Phía Tây:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ VAJRA DHARMMATĀ (?DHARMATĀ) SUMADHIBHIH STUNĀMI (?STUNOMI) MAHĀ DHARMMĀGRI (?DHARMĀGRI) HRĪḤ

 

Lỗ tai phải:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ PRAJÑĀ PĀRAMITĀBHIḤ NIRHO STUNOMI MAHĀGHOṢANUGE DHAṂ

 

Lỗ tai trái:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ CAKRA KṢARA PARIVARTTANA SARVA SUTRĀ TANAYAYAIḤ STUNOMI SARVA MAṆḌALA HŪṂ

 

Phía sau đỉnh đầu:

OṂ SARVA TATHĀGATA SAṂDHĀ BHĀṢA BUDDHA KSAṂ GĪTIBHIḤ GADAṂ STUNOMI VAJRA VĀCE CAḤ

 

Trên đỉnh đầu_ Phía Bắc:

OṂ SARVA TATHĀGATA BUPA (?DHŪPA) MEGHA SAMU (?SAMUDRA) SPHARAṆA PŪJA KARMME (?KARME) KARA KARAḤ

 

Trên vai phải:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ PUṢPA PRASARA SPHARAṆA PŪJA KARMME (?KARME) KIRI KIRIḤ

 

Trên bắp đùi phải:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ LOKA (?ĀLOKA) JVALA SPHARAṆA PŪJA KARMME (?KARME) BHARA BHARAḤ

 

Đặt trên trái tim:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ GANU (?GANDHA) MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA PŪJA KARMME (?KARME) KURU KURUḤ

 

Tán (?hoa) ngoại tứ [ Rải hoa_ 4 Ngoại Cúng Dường]

OṂ SARVA TATHĀGATĀ PUṢPA PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Thiêu Hương (Hương đốt):

OṂ SARVA TATHĀGATA DHUPA PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Đăng (Đèn):

OṂ SARVA TATHĀGATA DĪPA PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Đồ Hương (Hương xoa bôi):

OṂ SARVA TATHĀGATA GANDHA PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Tam Muội Gia:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ BODHYAGA (?BODHYAṂGA) RATNA LAṂKĀRA (?ALAṂKĀRA) PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Hý Hỷ:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ HĀSYA LĀSYĀ KRĪNḌĀ (?KRĪḌA) RATI SAIKHYĀTTARA (?SAUKHYA ANUTTARA) PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Tát Đỏa Tam Muội:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ VAJREPAMA (?VAJRA UPAMA) SAMĀDHI BHĀVANĀPĀNA BOJANA VASANA PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Yết Ma Tam Muội (Nghiệp Dụng Tam Muội):

OṂ SARVA TATHĀGATA KĀYA NIRYĀTANA PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Đạt Ma Tam Muội (Pháp Tam Muội):

OṂ SARVA TATHĀGATĀ CITTA NIRYĀTANA PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Bảo Tràng Tam Muội:

OṂ SARVA TATHĀGATĀ MAHĀ VAJREDBHAVA (VAJRODBHAVA) DONA (?DĀNA) PĀRAMITĀ PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

(Kết) Hương Thân Khế:

OṂ– SARVA TATHĀGATĀNUTTARA, MAHĀ BODHYA AKĀRAKA ŚĪLA-PĀRAMITĀ PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Yết Ma:

OṂ – SARVA TATHĀGATA NUTTARA (?ANUTTARA) MAHĀ DHARMMA

(?DHARMA) VA BODHA, KṢĀNTI-PĀRAMITĀ PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Đấu Thắng Tinh Tiến Khế:

 

OṂ -SARVA TATHĀGATA, SAṂSĀRA APARITYĀGA ANUTTARA MAHĀ-VĪRYA-PĀRAMITĀ PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Tam Ma Địa:

OṂ -SARVA TATHĀGATA NUTTARA (?ANUTTARA) MAHĀ SAIKHYA (?SAUKHYA) VIHĀRA, DHYĀNA-PĀRAMITĀ PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

Biến Chiếu Tôn:

 

OṂ–SARVA TATHAGATA ANUTTARA KLEGA JÑEYĀVARAṆA (?KLEŚA JÑĀYA AVARAṆA) VĀSANĀ VINAYANA, MAHĀ-PRAJÑA- PĀRAMITA, PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Thắng Thượng Tam Ma Địa:

OṂ –SARVA TATHĀGATA GUHYA, MAHĀ-PRATIPANTI (?PRATIPĀTI) PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Hợp móng ngón:

OṂ– SARVA TATHĀGATA VO (?VĀK) NIRYĀTANA PŪJA MEGHA SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ

 

Kim Cương Quyền:

OṂ HṚDAYA NĪṢITĀNI SARVA TATHĀGATĀNĀṂ SIDDHYATTĀ

 

Tam Muội Gia:

SARVA MUDRĀṂ ME PṚYĀ BHAVATU

 

Pháp Ấn:

NIGHRA PAṂCA VĀKSIDDHI BHAVATU SARVA TATHĀGATĀ SAMA DHAYE ME ĀJATATNA

 

Yết Ma Ấn:

AVIDYĀTVĀ VATE ME SATVĀḤ SARVA TATHĀGATAṂ ŚCA VIDYA DHIGAMA SAṂVARA SABHŪTTA

 

Kim Cương Tam Muội:

 

OṂ VAJRASATVA SAMAYAM ANUPĀLAYA _ VAJRASATVA NDHENOPATIṢṬA (?TVENA UPATIṢṬA) DṚHO (?DṚḌHO) ME BHAVA_ MISUTOṢYO (?SUTOṢYO) ME BHAVA _ ANURAKTĀ (?ANURAKTO) ME BHAVA_ SUPUṢYO (?SUPOṢYO) ME BHAVA _ SARVA SIDDHIṂ ME PRAYACCHA _ SARVA KARMA SU CA ME CITTA ŚROYA (?ŚRĪYAṂ) KURU HŪṂ _ HA HA HA HA HOḤ _ BHAGAVAṂ SARVA TATHĀGATA VAJRA MĀ MA (?ME) MUṂCA VAJRĪ BHAVA_ MAHĀ-SAMAYA-SATVĀ _ ĀḤ

 

Liên Hoa Bộ Tam Muội:

 

OṂ PADMASATVA SAMAYA NUPĀLAYA (?ANUPĀLAYA) _ PADMASATVA MVENOPATISTA (?TVENA UPATIṢṬA) DṚHO (?DṚḌHO) ME BHAVA _ SUTOṢYO ME BHAVA _ SUNURAKTO (?ANURAKTO) ME BHAVA _ SUPUṢYO (?SUPOṢYO) ME BHAVA _ SARVA SIDDHIṂ ME PRAYACCHA_ SARVA KARMMA (?KARMA) SU CA ME CINTI (?CITTA) ŚROYA (?ŚRĪYAṂ) KURU HŪṂ _ HA HA HA HA HOḤ _ BHAGAVAṂ SARVA TATHĀGATA PADMA MĀ MA (?ME) MUṂCA PADMĪ BHAVA _ MAHĀ-SAMAYA-SATVA _ HRĪḤ

 

Tuyền Chuyển Chân Ngôn:

OṂ VAJRA GUBHYA (?GUHYA) JĀPA SAMAYE HŪṂ

 

Phụng Tống:

 

OṂ KṚTO SARVA VAḤ _ SATVA ARTHA SIDDHIRDATTA YATHA ANUGĀGACCHATHAṂ BUDDHA VIṢAYAṂ PUNARAGA MANAYATU _ OṂ PADMA-SATVA MUḤ

 

Bảo Ấn:

OṂ JVARABHIṢICAMĀṂ (?JVALA ABHIṢIṂCA MĀṂ) SARVA MUDRA MODRHĪ KURU VARA KAVACENA VAM VAJRA TUṢYA HOḤ  ARYĀMITA

NAMO MITĀBHAYA (?AMITĀBHAYA)_NAMO MITAYUṢE (?AMITĀYUṢE)_ NAMO NAMECITYA GUNA KARA TMANE _ NAMO MITĀBHAYA (?AMITĀBHAYA) JINA YATE MONE SUKHAVATĪṂ KANAKA CIVITRA KANANĀṂ _ MAṆḌĀRA MĀ SUGATA SUTAIRA LAṂKṚNĀṂ (?ALUṂKṚTĀṂ) _ TAVĀŚRAYADMATA GUṆASYĀDHI MATAḤ _ PRAYAMITĀṂ MAHU GUṆA RATNA SAṂCAYĀṂ OṂ NAMAḤ VAṂ HŪṂ TRAḤ HRĪḤ ĀḤ JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤ NAMAH VAJRADHATU DHARMA EKA VĪDHĪRACCHA

 

Lược Niệm Tụng_ Hành Đạo cập thảo thảo thời (Hành Đạo với lúc không thư thả) Niệm Tụng Pháp

Trước tiên Hộ Thân. Từ Khí Thế Gian cho đến Bị Giáp (mặc áo giáp) .

Tiếp kết Tiểu Kim Cương Luân An và tụng Chân Ngôn .

Tiếp kết Căn Bản Ấn , tụng Căn Bản Chân Ngôn 21 biến gia trì bốn chỗ.

Tiếp Kim Cương Hợp Chưởng đặt trên đỉnh đầu, tụng chữ 湡 (OṂ) 21 biến.

Đây là Pháp Cúng Dường.

Tiếp kết Căn Bản Ấn, niệm tụng Căn Bản Chân Ngôn 21 biến. Phía dưới chẳng cần theo số lần tràng hạt. Từ đây về sau tùy ý thực hành vậy Tả Bản ghi rằng:

Niên hiệu Vĩnh Trường, Quý thứ hai, tháng tư, ngày 27 phụng chép xong_ Tăng Hiền Tôn thỉnh về.Trong đó lấy bản thủ bút của vị Tăng Chính ở chùa Bát Nhã mà ghi chép