Liên Hoa Bộ Mã Đầu Quán Tự Tại Bồ Tát Chân Ngôn Ấn

 

Chắp 2 tay lại, co 2 ngón trỏ, ngón vô danh vào trong lòng bàn tay sao cho các ngón chạm lưng nhau. Dựng mở 2 ngón cái hơi co lìa đầu ngón, 2 ngón út, 2 ngón giữa đều hợp dựng liền thành.

Tùy tụng Chân Ngôn Ấn trên đỉnh đầu, xoay bên trái 3 vòng tưởng Tịch Trừ các loài gây chướng nạn. Tất cả chư Ma nhìn thấy Ấn này xong liền lui tan bỏ chạy. Liền xoay bên phải 3 vòng liền thành Kết Giới. Minh Vương Chân Ngôn là:

“Án A mật-lý đổ nạp bá phộc Hồng phát tra sa-phộc hạ”