Liên Hoa Ấn

Khi mới vào Đạo Trường phải chí Tâm làm các việc: Đỉnh lễ, sám hối, phát nguyện, hồi hướng. Xong liền kết Ấn Liên Hoa, chắp 2 tay lại giữa rỗng như hoa Phù Dung chưa nở.

Tụng Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Chân Ngôn rồi đặt Ấn vào trái tim, vầng trán, cổ họng, đỉnh đầu mỗi chỗ đều tụng Chân Ngôn một biến liền được thanh tịnh. Chân Ngôn là :

“Án_ Tát phộc bà phộc, truật đà, tát phộc đạt ma sa-phộc bà phộc, thú độ hám”

Sau đó qùy gối phải sát đất, đưa Ấn Liên Hoa Hợp Chưởng đặt trên đỉnh đầu.

Tụng Chân Ngôn, tưởng lễ dưới chân tất cả chư Phật, Bồ Tát, Bản Tôn.

Chân Ngôn là :

“Án_ Bát ná-ma vật” 

Làm Pháp này xong tức đều thành tựu mọi lễ sự cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát. Sau đó ngồi Kiết Già hoặc ngồi Bán Già.

_ Liền kết Liên Hoa Tam Muội Gia Ấn: hai tay cài chéo nhau bên ngoài, nắm lại thành quyền, dựng đứng 2 ngón cái và 2 ngón út cùng kèm song song.

Bày tỏ với tất cả chư Phật, Bồ Tát, Bản Tôn khiến các Ngài nhớ ngay Bản Nguyện mà gia trì nhiếp thụ. Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật-la, bát ná-ma, tam ma gia, tát-đát-noan”

_ Tiếp kết Cực Hỷ Ấn: Dựa vào tay Ấn trước, chỉ đưa 2 ngón giữa rũ xuống vào trong lòng bàn tay sao cho mặt ngón cùng dính nhau.

Chân Ngôn là :

“Án _ Tam ma gia, hộc, tố ra đa, tát-đát-noan”