Liên Hoa Ấn

Liên Hoa Ấn như hoa sen tám cánh nở, là Tòa ngồi của chư Phật Như Lai.

chí Tâm phụng hiến, tụng 7 lần Chân Ngôn :

Nẵng mạc tát phộc bột đà mạo địa tát đát-phộc nam. Án, Hồng ca ma la dã, sa-phộc hạ

Do sự phụng hiến này mà chư Phật nhận Tòa ngồi. Ngày sau Hành Giả sẽ đạt được Tòa Kim Cương thắng diệu.