lệ tạng mục lục

lệ tạng mục lục

麗藏目錄 ( 麗lệ 藏tạng 目mục 錄lục )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)大藏目錄之異名。高麗版大藏經之目錄也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 大đại 藏tạng 目mục 錄lục 之chi 異dị 名danh 。 高cao 麗lệ 版 大đại 藏tạng 經kinh 之chi 目mục 錄lục 也dã 。

About The Author

tangthuphathoc
error: