Lễ Sám Hối Và Cung An Chức Sự Khóa Tu XGGD Kỳ 15

Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa