Lễ Khai Đại Hồng Chung Tại Tu Viện Tây Thiên

Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa