LẠY PHẬT BỎ THÂN VÃNG SANH
Biên dịch: Ba La Mật
Thuyết minh: Trúc Giang
Film Phật Giáo