Lấy Khổ Làm Thầy Kiên Trì Chí Hạnh
Thuyết giảng: Hòa Thượng Tịnh Không