Lạy Hồng ân Đức Phật Thích Ca

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: A Tỳ ngục tốt mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Một đời Bổ xứ cung trời Đâu Suất, hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Từ trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Thánh Ma Gia mộng ứng Điềm lành, Vua Tịnh Phạn phước sanh Con thảo.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Ca tỳ la vệ, Vườn Lâm tỳ ni, dưới Cây Vô ưu thị hiện Đản Sanh.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Băm hai Tướng tốt, tám mươi Vẻ đẹp chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: giữa đời dục lạc, chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành, sáu năm khổ hạnh, bảy thất tham thiền.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Tất bát la hàng phục ma quân, thấy ánh sao Mai, thành Bồ Đề đạo.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Bốn mươi chín năm độ sanh thuyết Pháp, ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Sa la, Niết Bàn thị hiện, để lại Xá lợi phước khắp trần gian.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa Đạo tràng, Ta bà Giáo Chủ, Đạo Sư ba cõi, Từ Phụ bốn loài.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)