Lậu tận trí

Lậu tận trí

Lậu tận trí

Từ điển Đạo Uyển


漏盡智; C: lòujìnzhì; J: rojinchi; S: āsrava-kṣaya-jñāna Trí huệ của hàng Bồ Tát và A-la-hán trừ diệt mọi phiền não (lậu, s: āsrava-kṣaya-jñāna).

error: