Lậu tận A-la-hán

Lậu tận A-la-hán

Lậu tận A-la-hán

Từ điển Đạo Uyển


漏盡阿羅漢; C: lòujìn āluóhàn; J: rojin arakan; Oai lực của quả vị A-la-hán, hàm ý diệt trừ sạch mọi phiền não (lậu).

error: