Lão tử

Từ điển Đạo Uyển


老死; S, P: jarāmaraṇa; Là già và chết, một thành phần của Mười hai nhân duyên (Tử).