LẮNG NGHE TIẾNG CÁT SÔNG HẰNG

Tác giả: Quách Huệ Trân
Diễn đọc: Huy Hồ, Ánh Tuyết