Lăng-già a-bạt-đà-la bảo kinh

Lăng-già a-bạt-đà-la bảo kinh

Lăng-già a-bạt-đà-la bảo kinh

Từ điển Đạo Uyển


楞伽阿跋佗羅寶經; C: lèngqié ābátuóluó băojīng; J: ryōga abattara hōkyō; Bản dịch kinh Lăng-già của Cầu-na-bạt-đà-la (s: guṇabhadra). Nhập Lăng-già kinh (入楞伽經).

error: