Làm Thế Nào Hóa Giải Hận Thù
Pháp Sư Thích Thánh Nghiêm
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan