Làm Những Công Quả Việc Thiện Gì Mới Đúng Pháp
(Thư Học Phật 93)
Btg Bảo Đăng