LÁ THƯ TỊNH ĐỘ
Ấn QUang Đại Sư
 Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thanh Thuyết, Kim Phượng

 

Print Friendly, PDF & Email