LÁ THƯ TỊNH ĐỘ
Đại Sư Ấn Quang 
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Việt dịch
Diễn đọc: Tâm Từ