La Sơn Ðạo Nhàn

La Sơn Ðạo Nhàn

La Sơn Ðạo Nhàn

Từ điển Đạo Uyển


羅山道閑; C: luóshān dàoxián; J: rasan dōkan; tk. 9; Thiền sư Trung Quốc dòng Thanh Nguyên Hành Tư, môn đệ của Thiền sư Nham Ðầu Toàn Hoát. Môn đệ của Sư có Minh Chiêu Ðức Khiêm xuất sắc nhất.

error: