騎牛歸家 ( 騎kỵ 牛ngưu 歸quy 家gia )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (譬喻)十牛之一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 譬thí 喻dụ ) 十thập 牛ngưu 之chi 一nhất 。