PHẬT NÓI KINH
XƯNG TÁN NHƯ LAI CÔNG ĐỨC THẦN CHÚ

 

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự trên đỉnh núi Thứu Phong thuộc thành Vương Xá cùng với Chúng Đại Bật Sô gồm 1250 người và 12000 vị Bồ Tát Ma Ha Tát đều là Chúng Đại Bồ Tát của thời Hiền Kiếp đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong Chúng bảo Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nay danh hiệu thắng diệu cát tường của chư Phật Như Lai ở mười phương trong đời hiện tại. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với danh hiệu của Như Lai này ghi nhớ, thọ trì, một lòng cung kính thì hết thảy nghiệp chướng, báo chướng, tội nặng phá Giới thảy đều trừ diệt. Công Đức chân thật , căn lành thắng diệu, tất cả Công Đức: Khuyến thỉnh, Tùy hỷ, Hồi hướng , Phát nguyện vĩnh viễn chẳng thoái Tâm Bồ Đề. Nay Ta muốn nói, ông hãy lắng nghe!

Nam mô Đông Phương Vô Cấu Quang Như Lai

Nam mô Đông Nam Phương Chúng Biện Trang Nghiêm Như Lai

Nam mô Nam Phương Vô Cấu Nguyệt Tràng Kỳ Vương Như Lai

Nam mô Tây Nam Phương Quang Diễm Trang Nghiêm Như Lai

Nam mô Tây Phương Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Tây Bắc Phương Câu Ma La Quang Như Lai

Nam mô Bắc Phương Vô Cấu Vô Úy Xưng Như Lai

Nam mô Đông Bắc Phương Ly Bố Úy Tủng Cụ Hữu Đại Danh Xưng Như Lai

Nam mô Thượng Phương Sư Tử Phấn Tấn Như Ý Như Lai

Nam mô Hạ Phương Kim Hoa Quang Như Lai

Đức Phật lại bảo: “Này Từ Thị Bồ Tát! Cách đây hơn mười bất khả thuyết trăm ngàn ức số vi trần cõi Phật về phương Đông có Thế Giới của Phật tên là Diệu Chân Châu, nước ấy có Đức Phật hiệu là Hư Không Công Đức Mục Tĩnh Vô Cấu Quang Đức Tướng Liên Hoa Diễm Lưu Ly Sắc Bảo Thể Hương Thượng Diệu Cúng Dường Dĩ Chúng Diệu Thải Nhi Vi Nghiêm Sức Đỉnh Thượng Nhục Kế Diệu Tướng Vô Biên Nhật Nguyệt Quang Minh Nguyện Lực Trang Nghiêm Biến Hóa

Trang Nghiêm Quảng Đại Trang Nghiêm Pháp Giới Cao Thắng Vô Nhiễm Bảo Vương Chính Biến Tri Như Lai thọ ký cho Bồ Tát Vô Tỷ sau khi Đức Phật ấy diệt độ sẽ tiếp nối thành Phật hiệu là Hào Tướng Thù Thắng Do Như Sơ Nhật Đăng Quang Minh Diễm Ba Đầu Ma Hóa Thân Sắc Như Kim Mãn Hư Không Giới Quang Minh Quảng Đại Vô Ngại Trang Nghiêm Viên Quang Thập Phương Phổ Chiếu Nhất Thiết Bất Minh Liễu Tràng Tướng Kỳ Vương Chính Biến Tri Như Lai

Đức Phật bảo: “Từ Thị nên biết! Nếu có Kẻ trai lành, người nữ thiện hay đối với tên của chư Phật thọ trì lễ bái, chuyên tâm cung kính , ở trong mười ngày tự nói tội lỗi lại dùng căn lành thắng diệu: Khuyến thỉnh, Tùy hỷ, Hồi hướng, Phát nguyện thì hết thảy nghiệp chướng, báo chướng, tội nặng phá Giới thảy đều tiêu diệt. Tuy ở trong chốn sinh tử chưa miễn lưu chuyển mà chẳng lùi mất Tâm cầu Bồ Đề, sinh ra ở nơi thắng tộc tôn quý; xa lìa bần cùng, biên địa, hạ tiện; sáu căn viên mãn được người yêu kính, đoan chính khôn sánh, thường gặp bạn lành chẳng gặp người ác, nguyện cầu nơi chư Hữu thảy đều tùy ý, tài bảo vinh vị không có gì không vừa lòng, sau khi chết được sinh về các cõi Phật.

Trước tiên tác việc Lễ Sám như vậy xong, chí tâm đọc tụng Đà La Ni này. Liền nói Chú là:

“Đát điệt tha: Ác khế, mạc khế, tam mạn đa mục khế, tao tỳ dục đế, đà nê, tam ma dụ kỳ, chất đa, tỳ bạt đa, ác khế, mục khế, tát đa đà nê, vĩ phệ đế, tam mạn đa yến nê, tát đa hạt la mê mục đế, bát lị mục để, tứ la mạt lệ, mâu tát lệ, a tam mê, đàm mê, a chí lệ, mạt chí lệ, bồ đề, hạt la, nị bạc hô xế, ma dụ yết lạt tứ, tốt để bàng kế, ế ma phiệt để, thọ để phiệt để, đạt ma chấn đế, a tịch kỳ tỳ, hạt la thương tỳ, tắc kiến đà, tỳ bạc đế, sa ha”

_Khi đó, Đức Thế Tôn lại nói Tụng là:
“Sáu mươi ức Đại Tiên
Đều thọ trì Chú này
Họ thường niệm chẳng buông
Hiện tại trụ mười phương
Nơi cư trú trong đời
Thường gần Thiện Tri Thức
Hết thảy điều hy vọng
Ứng niệm đều tùy ý
Đời này thấy chư Phật
Ở tại tòa Hoa Sen
Người thường trì Chú này
Đủ tướng để hóa sinh
Niệm Định đều an ổn
Mặt Trời Tuệ thêm sáng
Thọ trì điều được nghe
Chẳng quên các câu nghĩa
Nếu trì tên chư Phật
Chỗ Quy Y đời này
Chẳng đọa vào nẻo ác
Thường sinh trong nẻo lành
Người này do Phật Lực
Thường được chỗ thù thắng
Cho đến chứng Bồ Đề
Thường tu tập Diệu Hạnh
Cõi Phật nhiều ngàn ức
Vàng ròng mãn Trì Thí (giữ gìn việc Bố Thí)
Nếu người trì tên Phật
Nơi đấy tụ nhiều Phước
Người này hợp cúng dường
Tùy chốn được sinh ra
Luôn sinh nhà phú quý
Dũng kiện thi vô khác (?)
Tất cả các hơi thơm (Hương Khí)
Ngàn Chiên Đàn Hương đỏ
Vượt qua trăm ức kiếp
Thường sinh từ miệng ấy
Nếu người trong xá trạch (nhà cửa cư ngụ)
Viết tên Phật cúng dường
Quyến thuộc thường an ổn
Không có việc não loạn
Nếu người thường tụng trì
Sống lâu không bệnh tật
Luôn gặp gỡ bạn lành
Sắp chết chẳng loạn tâm
Nhóm công đức Như Lai
Khó suy lường lượng Phước
Người Trí nên tụng trì
Siêng năng, đừng phóng dật”

_Bấy giờ, Đức Bạc Già Phạm vì Từ Thị Bồ Tát và các Đại Chúng nói Kinh này xong thời Từ Thị Bồ Tát với các vị Bật Sô, Người, Trời, Đại Chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, đỉnh thọ phụng hành.

PHẬT NÓI KINH XƯNG TÁN NHƯ LAI CÔNG ĐỨC THẦN CHÚ

_MỘT QUYỂN (Hết)_

07/08/2007