Phật Thuyết Kinh Sám Hối Lỗi Lầm Qua Lời Dạy Cho Tôn Giả Xá-lợi-phất

Hán dịch: An Tức Tam Tạng An Thế Cao đời Hậu Hán
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị Tỳ-kheo và 1.000 vị Bồ-tát.

Lúc bấy giờ vị đệ tử trí tuệ đệ nhất là ngài Xá-lợi-phất, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến ở trước Phật, hai gối quỳ, chắp tay và thưa hỏi Đức Phật rằng:

“Thưa Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào khởi tâm cầu Phật Đạo, nhưng ở đời trước đã làm ác thì họ phải nên sám hối như thế nào?”

Đức Phật bảo:

“Lành thay, lành thay, Xá-lợi-phất! Ông vì lo lắng cho hàng trời người nên mới khéo thưa hỏi như vậy.”

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn cầu Đạo A-la-hán, muốn cầu Đạo Bích-chi-phật, hay muốn cầu Phật Đạo, hoặc muốn biết những việc quá khứ cùng vị lai, thì ngày đêm sáu thời họ hãy thường xuyên tắm gội, súc miệng sạch sẽ, mặc y phục chỉnh tề, chắp tay lễ bái mười phương chư Phật, và thành khẩn sám hối như vầy:

‘Từ vô số kiếp cho đến nay, do bởi tham sân si, chẳng biết Phật Pháp Tăng, và chẳng biết thiện ác, nên con đã trót tạo bao ác nghiệp.

Hoặc thân phạm ác nghiệp, khẩu phạm ác nghiệp, hay ý phạm ác nghiệp.

Hoặc khởi tâm muốn hại Phật, hủy báng Kinh Pháp, hay đánh đập chư Tăng.

Hoặc giết A-la-hán hay sát hại cha mẹ.

Hoặc thân phạm ba nghiệp ác, khẩu phạm bốn nghiệp ác, hay ý phạm ba nghiệp ác.

Hoặc tự mình sát sanh, bảo người sát sanh, hay thấy kẻ khác sát sanh mà vui theo.

Hoặc tự mình trộm cắp, bảo người trộm cắp, hay thấy kẻ khác trộm cắp mà vui theo.

Hoặc tự mình lừa gạt, bảo người lừa gạt, hay thấy kẻ khác lừa gạt mà vui theo.

Hoặc tự mình nói đâm thọc, bảo người nói đâm thọc, hay thấy kẻ khác nói đâm thọc mà vui theo.

Hoặc tự mình chửi mắng, bảo người chửi mắng, hay thấy kẻ khác chửi mắng mà vui theo.

Hoặc tự mình nói dối, bảo người nói dối, hay thấy kẻ khác nói dối mà vui theo.

Hoặc tự mình ganh ghét, bảo người ganh ghét, hay thấy kẻ khác ganh ghét mà vui theo.

Hoặc tự mình tham lam, bảo người tham lam, hay thấy kẻ khác tham lam mà vui theo.

Hoặc tự mình chẳng tin sự thật, bảo người chẳng tin sự thật, hay thấy kẻ khác chẳng tin sự thật mà vui theo.

Hoặc tự mình chẳng tin rằng làm thiện gặp lành, làm ác gặp dữ, hay thấy kẻ khác làm ác mà vui theo.

Hoặc tự mình ăn cắp đồ vật từ chùa tháp hay tài vật của chư Tăng, bảo người ăn cắp, hay thấy kẻ khác ăn cắp mà vui theo.

Hoặc tự mình chiếm lời người khác, bằng cách dùng thùng chứa nhỏ hay thước đo ngắn, hoặc với thùng chứa lớn hay thước đo dài, hoặc thấy kẻ khác chiếm lời mà vui theo.

Hoặc tự mình cố ý trộm cắp, bảo người cố ý trộm cắp, hay thấy kẻ khác cố ý trộm cắp mà vui theo.

Hoặc tự mình tạo tội ác ngỗ nghịch, bảo người tạo tội ác ngỗ nghịch, hay thấy kẻ khác tạo tội ác ngỗ nghịch mà vui theo.

Những nghiệp như vậy, khiến con đã luân hồi trong năm đường. Có lúc đọa địa ngục, có lúc làm ngạ quỷ, có lúc làm súc sanh, có lúc sanh vào cõi trời người.

Những nghiệp ác đã tạo ở trong năm đường, như là bất hiếu cha mẹ, bất hiếu sư phụ, bất kính bạn tốt, bất kính Sa-môn, hay bất kính người lớn tuổi.

Khinh miệt cha mẹ, khinh miệt sư phụ, khinh miệt người cầu Đạo A-la-hán, hay khinh miệt người cầu Đạo Bích-chi-phật.

Hoặc phỉ báng ganh ghét họ, thấy Phật Đạo nói là sai, thấy ác đạo nói là đúng, thấy chánh nói là tà, hay thấy tà nói là chánh.

Con nay xin sám hối tất cả ác nghiệp đã tạo và cầu mong mười phương chư Phật hãy thương xót, khiến con ở đời này và những đời sau sẽ không bao giờ tái phạm các nghiệp tội như thế.

Vì sao con cầu mong mười phương chư Phật hãy thương xót? Bởi chư Phật có thể nhìn xuyên và nghe thấu tâm con. Con không dám ở trước Phật mà dối gạt hay che dấu. Từ nay về sau, con sẽ không bao giờ tái phạm.’ ”

Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào không muốn đọa địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm và không nên che giấu. Sau khi đã thọ giới, họ không được làm ác nữa.

Nếu không muốn sanh vào chốn biên địa–nơi chẳng có Phật Pháp Tăng, nơi chẳng có lý lẽ, và nơi chẳng có phân biệt thiện ác–thì họ cần phải sám hối lỗi lầm và không nên che giấu.

Nếu không muốn ngu si hay mù điếc câm ngọng, hoặc không muốn sanh vào nhà đồ tể, đánh cá, săn bắn, gác ngục, hay gia đình bần cùng, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm và không nên che giấu.

Nếu người nữ nào muốn chuyển sanh làm thân nam, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm.

Nếu ai muốn đắc quả Tu-đà-hoàn và không bao giờ còn đọa địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm.

Nếu ai muốn đắc quả Tư-đà-hàm và sanh lên cõi trời, hoặc muốn đắc quả A-na-hàm và sanh lên 24 cõi trời, hoặc muốn đắc Đạo A-la-hán và nhập Niết-bàn, hoặc muốn đắc Đạo A-la-hán và trụ ở thế gian, hoặc muốn đắc Đạo Bích-chi-phật, hay muốn biết những việc quá khứ cùng vị lai, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm và không nên che giấu.”

Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Ở ba thời mỗi ngày, các thiện nam tử thiện nữ nhân hãy đảnh lễ chư Phật hiện tại trong mười phương. Đó là bởi mười phương chư Phật đều dùng Chánh Pháp để giáo hóa hết thảy chúng sanh làm thiện, ví như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng chiếu soi đến tất cả.

Phật thuyết Kinh giảng Đạo thấm nhuần chúng sanh, ví như trời mưa làm trăm loại cây cỏ đều tươi tốt.

Phật thuyết Kinh giảng Đạo thấm nhuần chúng sanh, khiến họ sanh vào dòng dõi vua chúa, sanh lên trời Tứ Thiên Vương và cho đến trời Tam Thập Tam để thọ hưởng vui sướng giàu sang.

Phật cũng khiến cho họ đắc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, hay A-la-hán.

Các thiện nam tử thiện nữ nhân nên thỉnh cầu mười phương chư Phật lắng nghe lời nguyện của họ rằng:

‘Hết thảy mọi việc thiện của tất cả hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ, như là bố thí, tinh tấn tu Đạo, đọc Kinh trì giới, từ tâm tưởng niệm chúng sanh, làm vô lượng việc lành, cúng dường Bồ-tát và chư Tăng, hay bố thí cho kẻ khốn cùng, và thậm chí khởi lòng thương xót động vật, con đều khuyên họ làm thiện và con cũng xin tùy hỷ.

Những ai đã được chư Phật quá khứ giáo hóa để đạt đến Niết-bàn, con đều xin tùy hỷ.

Những ai sẽ được chư Phật vị lai giáo hóa làm thiện, rời xa năm đường ác của sanh tử, cho đến khiến họ đắc Đạo A-la-hán và Bích-chi-phật, con đều khuyên họ làm thiện và con cũng xin tùy hỷ.

Những ai đang được chư Phật hiện tại ở mười phương giáo hóa làm bố thí, đọc Kinh trì giới, từ mẫn chúng sanh và cho đến các loài sâu bọ, làm cho họ đều thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ngu si bần cùng, và thậm chí khiến họ đắc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật, hay Đạo Niết-bàn, con đều khuyên họ làm thiện và con cũng xin tùy hỷ.

Chư Bồ-tát ở quá khứ đã phụng hành Bố Thí Ba-la-mật, Trì Giới Ba-la-mật, Nhẫn Nhục Ba-la-mật, Tinh Tấn Ba-la-mật, Thiền Định Ba-la-mật, và Bát-nhã Ba-la-mật, con khuyên họ tùy hỷ về sự hành trì Lục Độ Ba-la-mật, và con cũng xin tùy hỷ.

Chư Bồ-tát ở vị lai sẽ phụng hành Lục Độ Ba-la-mật, con khuyên họ tùy hỷ, và con cũng xin tùy hỷ.

Chư Bồ-tát ở hiện tại đang phụng hành Lục Độ Ba-la-mật, con khuyên họ tùy hỷ, và con cũng xin tùy hỷ.

Hết thảy bao phước đức có được, con xin bố thí đến chúng sanh khắp mười phương–hàng trời người, cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, và cho đến các loài sâu bọ với hai chân, bốn chân, hay nhiều chân–khiến họ sẽ thành Phật hoặc đắc Đạo Bích-chi-phật. Sự hồi hướng của con gấp hơn trăm lần, ngàn lần, vạn lần, và ức lần so với việc đem vàng bạc và bảo vật đầy khắp bốn đại thành để làm bố thí.’ ”

Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Ngày đêm sáu thời, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào lễ bái mười phương chư Phật và nguyện rằng:

‘Ngưỡng mong chư Phật hãy lắng nghe lời nguyện của con.

Sau khi thành Phật, giả sử mười phương chư Phật không muốn tuyên giảng Kinh Pháp, con đều thỉnh chư Phật thuyết Pháp cho hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ, làm cho họ đều thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ngu si bần cùng, và thậm chí khiến họ đắc Đạo Niết-bàn.

Giả sử mười phương chư Phật muốn nhập Niết-bàn, con tha thiết thỉnh cầu chư Phật chớ nhập Niết-bàn, mà hãy trụ thế để hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ được phước lợi, khiến họ đều thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.’ ”

Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Vào thuở xưa lúc vẫn còn là một vị Bồ-tát, ta luôn tha thiết thỉnh cầu chư Phật thuyết Pháp và chớ nhập Niết-bàn. Cho nên khi thành Phật, Trì Quốc Thiên Vương và Thiên chủ Đế-thích từ cõi trời hạ xuống, chắp tay đảnh lễ, và tha thiết thỉnh cầu Ta thuyết Pháp cho vô số hàng trời người và chớ nhập Niết-bàn.”

Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Muôn loại chúng sanh như thế, ai làm thiện tất được phước lành, ai làm ác tất gặp tai ương.”

Ngài Xá-lợi-phất bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn cầu Phật Đạo, thì họ phải lập nguyện như thế nào để chứng đắc?”

Đức Phật bảo:

“Ngày đêm sáu thời, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào lễ bái mười phương chư Phật và nguyện rằng:

‘Ngưỡng mong mười phương chư Phật hãy lắng nghe lời nguyện của con.

Hết thảy bao phước đức có được từ vô số kiếp cho đến nay, như là bố thí, thọ trì Kinh Pháp, giữ gìn niệm thiện, hoặc làm lợi ích lành cho Phật Pháp Tăng, người thế gian, hay làm lợi ích lành cho động vật. Phải biết rằng ai làm ác tất gặp tai ương, ai làm thiện tất được phước lành. Con nay xin sám hối nghiệp ác đã tạo. Con nguyện đọc Kinh trì giới và chẳng dám hủy phạm, hoặc là thọ giới không gần gũi phụ nữ, thỉnh chư Phật và Bồ-tát làm lợi ích cho chúng sanh, hay tha thiết thỉnh cầu chư Phật chớ nhập Niết-bàn.

Hết thảy bao phước đức có được từ khi học Đạo cho đến nay, tất cả đều tụ hội lại và với lòng từ mẫn, con xin bố thí đến chúng sanh khắp mười phương–hàng trời người, cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, và cho đến các loài sâu bọ–khiến họ đều được phước đức này. Riêng con chỉ giữ một phần dư nhỏ để giúp con tuyên dương Phật Pháp. Những ai chưa hóa độ, con sẽ hóa độ. Những ai chưa giải thoát, con sẽ khiến giải thoát. Những ai chưa đắc Niết-bàn, con sẽ khiến đắc Niết-bàn.’ ”

Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Giả sử tất cả nam nữ trong thế gian đều trở thành A-la-hán hay Bích-chi-phật, và nếu lại có người cúng dường hết thảy các vị A-la-hán và Bích-chi-phật kia suốt 1.000 năm, thì phước của họ có nhiều chăng?”

Ngài Xá-lợi-phất thưa:

“Cúng dường cho một vị A-la-hán hay Bích-chi-phật chỉ một ngày thôi, thì phước đó là vô lượng rồi. Hà huống là cúng dường cho tất cả các vị A-la-hán và Bích-chi-phật ở thế gian suốt 1.000 năm.”

Đức Phật bảo:

“Thế nhưng, sự cúng dường cho tất cả các vị A-la-hán và Bích-chi-phật ở thế gian suốt 1.000 năm, vẫn không thể sánh với sự đọc tụng Kinh Sám Hối Lỗi Lầm này chỉ một lần ở ngày đêm sáu thời. Phước đức có được ấy còn gấp hơn trăm lần, ngàn lần, vạn lần, và ức lần so với sự cúng dường cho tất cả các vị A-la-hán và Bích-chi-phật.”

Phật Thuyết Kinh Sám Hối Lỗi Lầm Qua Lời Dạy Cho Tôn Giả Xá-lợi-phất