PHẬT NÓI KINH VÔ NĂNG THẮNG PHAN VƯƠNG NHƯ LAI TRANG NGHIÊM ĐÀ LA NI

KINH SỐ 943

Hán dịch: Tây Thiên, Bắc Ấn Độ, nước Ô Điền Nẵng, Tam Tạng của chùa Đế Thích Cung _Sa Môn được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự ở Hội nơi Thiện Pháp Đường trong Cung Đế Thích thuộc cõi Trời Đao Lợi. Khi ấy, đột nhiên có vua A Tu La đem các bộ quyến thuộc, thống lãnh binh chúng, mỗi mỗi thân mặc áo giáp, tay cầm khí trượng, trước sau vây quanh đi đến chiến đấu, nhằm chinh phạt cung Trời Đao Lợi.

Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ dẫn các Thiên Chúng, thân khoác áo giáp báu, tay cầm khí trượng cùng nhau chiến đấu. Thời binh chúng của vua A Tu La thắng trận, chúng Thiên Đao Lợi thất bại, sợ hãi đánh xe bỏ chạy.

Lúc đó, Đế Thích Thiên Chủ ẩn dấu dung nghi của vua Trời, hiện thành hình tướng dân thường, mau chóng dong xe đến gặp Đức Thế Tôn. Đến nơi liền cúi đầu lễ dưới chân Đức Phật rồi bạch rằng: “Thế Tôn! Nay con bị các tướng, các binh chúng của vua A Tu La đến đánh phạt. Thiên Chúng Đao Lợi lui tan, sợ hãi đánh xe bỏ chạy. Vậy có thể dùng phương tiện nào mới cứu được nạn này cho con?”

Bấy giờ, Đức Phật bảo: “Ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì ông mà nói. Có Đà La Ni tên là Vô Năng Thắng Phan Trang Nghiêm. Thuở xa xưa khi Ta là Bồ Tát, có Đức Phật hiệu là Vô Năng Thắng Phan Vương Như Lai. Nơi Đức Phật ấy, Ta được nghe Đà La Ni này. Từ đó về sau Ta cũng vì người khác, rộng nói Pháp ấy được đại trưng tườngmà trong khoảng búng tay chưa từng có việc sợ hãi nào cả”

Khi ấy, Đức Phật lại bảo Đế Thích rằng: “Nay Ta vì ông mà nói Vô Năng Thắng Phan Trang Nghiêm Đà La Ni ấy là:

 1. Đát nễ dã tha
 2. Nhạ dã, nhạ dã
 3. Vĩ nhạ dã, vĩ nhạ dã
 4. Nhạ dã phộc hê
 5. Tăng yết lị
 6. Bát-la bạn nhạ ninh-khánh
 7. Tát lật-phộc thiết đốt lỗ hách
 8. Nhân-cữu bà dã, thâm bà dã
 9. Tát-đam bà dã, tát-đam bà dã
 10.  Mô hạ dã
 11. Mô hạ dã
 12. Bà nghiệt phộc để
 13. Nhạ dã phộc hê
 14. Ma tha, ma tha
 15. Bát-la ma tha
 16. Bát-la ma tha
 17. Cật-la tát
 18. Cật-la tát
 19. Hạ sa, hạ sa
 20. Hồng, hồng
 21. Lam mạo na lị
 22. Đát-lị mật đát-lê
 23. Tạt đổ lật-phộc khất-đát-lê
 24. Tạt đổ lật-năng sắt-trí-lê
 25. Tạt đổ lật-bộ tề
 26. Yết thủy mẫu thiết la
 27. Đát-lị thú la
 28. Phộc nhật-la đà la ni
 29. La khất-sái, la khất-sái, hàm
 30. Bà nghiệt phộc để
 31. Hạ nẵng, hạ nẵng
 32. Na hạ, na hạ
 33. Bát tả, bát tả
 34. Ma tha, ma tha
 35. Bát-la ma tha
 36. Bát-la ma tha
 37. Án
 38. Phát tra, phát tra, phát tra
 39. Bạn nhạ, bạn nhạ
 40. Tát lật-phộc tát đát-la lê
 41. Đặc-phộc nhạ cật-lệ
 42. Kế thâu lê, để sắt-xá, để sắt-xá
 43. Đát-lị tra ô lăng-yết
 44. Đà la ni
 45. Đát-lạt lộ cát-dã
 46. Ma tha, vĩ đặt-vật tát dã
 47. Ba la hàn ninh
 48. Tả la, tả la
 49. Tức lý, tức lý
 50. Ngu lăng, ngu lăng
 51. Yết la, yết la
 52. Chỉ lý, chỉ lý
 53. Củ lăng, củ lăng
 54. Mẫu tả tra dã hạ sa
 55. Vĩ đặc-vật tát dã
 56. Ba la tát đát-la phộc
 57. Bột-la ma dã
 58. Một đà, tát để-dựng
 59. Đạt lật-ma, tát để-dựng
 60. Tăng già, tát để-dựng
 61. Mạt để, thác-la ma
 62. Tát để-dã, phộc nễ nẵng
 63. Tát đế-duệ nẵng
 64. Phù để ngật-la mạc
 65. Lam lăng nại lê
 66. Củ tra, củ tra
 67. Củ-tri-dạ, củ tri-dạ
 68. Lỗ nại-ninh ma nẵng dã
 69. Vĩ sắt-nĩnh, ma nẵng dã
 70. Tán nại-lam, tố lật-dụ , ma nẵng dã
 71. Đát-lạt lộ cát-dã
 72. Địa bát để-dựng, ma nẵng dã
 73. Tát lật-phộc nễ vật, ma nẵng dã
 74. Tát lật-phộc dược khất-xoa
 75. La khất-sát sa
 76.  Nghiệt lộ trà
 77. Khẩn na la
 78. Ma hộ la nghiệt, ma nẵng dã
 79. Vị đặc-vật thiết-dược
 80. Ma ma
 81. Tát lật-phộc thiết đát-la phộc
 82. Lam nga, lam nga
 83. Lam nga bá dã
 84. Lam nga bá dã
 85. Nhạ-phộc la
 86. Nhạ-phộc la
 87. Bộ sắt-ba, mạt lý nĩnh
 88.  Lị chi, lị chi
 89. Đát-lị tra, đát-lị tra
 90. Bột-lị củ trí mục khư
 91. Ba la tắc niết củ lệ lê
 92. Nại nẵng yết la ni
 93. Hạ hạ
 94. Hê hê
 95. Hổ hổ
 96. Tứ tứ
 97. Lị ni, lị ni
 98. Lị noa ma đế
 99. Nhận-hội độ đặc-phộc nhân-tễ
 100. Một đà, phộc lộ chỉ đế
 101. La khất-sái, la khất-sái
 102. Ma ma
 103. Bà nga phộc đế
 104. Phộc lộ cát đế
 105. Sa-phộc hạ
 106. Ngu noa la nhạ
 107. Bát-la bà tế
 108. Sa-phộc hạ
 109. Tố lật-chiết lật-yết
 110. Vĩ ma lê
 111. Sa-phộc hạ
 112. Tát lật-phộc cật-la nhạ
 113. Nhược khất-sát đát-la,
 114. Đà nhĩ yết la noa
 115. Sa-phộc hạ

Đức Phật bảo Đế Thích Thiên Chủ rằng: “Vô Năng Thắng Phan Trang Nghiêm Đà La Ni này thường ở trong ngoài gia hộ cho Ta. Ông nên trì Đà La Ni này. Dùng lụa tạp sắc làm cái bao để bọc rồi để trên tinh kỳ (Cây cờ trên gù có cắm lông) khiến cho nơi ông đi qua, hoặc nơi cùng đấu cùng đánh xe cùng giết với kẻ địch khác (tha địch), hoặc tranh giành ngôn từ với kẻ oán khác (tha oán) thì tất cả chốn không có gì không thắng được.

Ông nên tô vẽ Đà La Ni này, dùng bao đựng rồi cột trên cổ hộ trì cho ông. Tà cũng vì đời vị lai, tất cả xứ của Nhân Vương làm vệ hộ. Vô Năng Thắng Phan Vương Như Lai ấy hiện ra tướng Thiên Nữ ở ngay trước mặt ban cho vô úy, hộ trì được thắng, khiến cho quân chúng oán địch bị thất bại.

Nếu Nhân Vương ấy lại hay viết chép, lưu bố, thọ trì, đọc tụng ĐàLa Ni này thường được việc tốt lành thanh tịnh. Các oán địch bên ngoài không thể thắng được

Đức Phật nói Kinh này xong thì Đế Thích Thiên Chủ với các Thiên Chúng nghe lời Phật nói đều rất hoan hỷ, tin nhận phụng hành, làm lễ rồi lui ra .

 

PHẬT NÓI KINH VÔ NĂNG THẮNG PHAN TRANG NGHIÊM ĐÀ LA NI

_Hết_

10/05/2006

dhvajāgrakeyurā dhāraṇī

namo ratna trayāya |

namo bhagavate dhvajāgra rājāya tathāgatāya arhate samyak sambuddhāya

tadyathā | jaya jaya vijaya vijaya jayavāhini-sam gari prabhañjani prabhañjani sarva śatruṇām jambhaya jambhaya stambhaya stambhaya mohaya mohaya bhagavati jayavāhini mātha mātha pra-mātha pra-mātha grasa grasa hasa hasa huṃ huṃ lambodari trinetre caturmukhe caturvaktre catur daṃṣṭre catur bhuje asi musala khaḍga triśūla vajra dhāraṇīrakṣa rakṣa mām | bhagavati hana hana daha daha paca paca mātha mātha pramātha pramātha huṃ

huṃ phaṭphaṭbhañja bhañja sarva śatrūṇām | dhvajāgra keyure tisṭhat tisṭhat triṭa ulkā dhāraṇi trailokyanātha vidhvaṃśaya para sainya rakṣa rakṣa māṃ cala cala cili cili culu culu kala kala kili kili kulu kulu muncaṭṭa hāsaya vidhvaṃśaya parasainya bhramaya | buddha satyena dharma satyena saṃgha satyena satya vādināṃ satyena buddha satyāmatikrama dharma satyāṃ atikrama saṃgha satyāṃ atikrama satya vādinaṃ satyamatikrama | lambodare kuṭṭa kuṭṭa kuṭṭya kuṭṭya rudra mānaya biṣṇu mānaya candra sūrya mānaya trailokya adhipatya mānaya sarva devo mānaya sarva yakṣa rākṣasa gandharva kinnara mahoraga mānaya vidhvamsaya mama sarva śatru vaḥ rangha rangha ranghāpaya ranghāpaya jvala jvala puṣpa mālini liḍhi liḍhi triṭa triṭa bhṛkuti mukhaḥ parasainya kurucchedana karaṇha ha hi hi hu hu he he riṇi riṇi riṇā māte jayantu dhvaje | buddhāvalokite rakṣa rakṣa mama bhagavatāvalokite svāhā | guṇa rāja prabhāse

svāhā | suryārka vimale svāhā | sarva graha nakṣatra dā me karaṇa svāhā |