PHẬT NÓI KINH VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC ĐÀ LA NI

KINH SỐ 934

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Ông hãy lắng nghe! Nay Ta vì ông với chúng sinh đời Mạt Pháp diễn nói về Vô Lượng Công Đức Đà La Ni. Ông hãy ghi nhớ đừng để quên mất nhằm giúp cho các chúng sinh trong đời Uế Ác sau nàu được đại thiện lợi.

Này A Nan! Nếu có chúng sinh nào được nghe Đà La Ni này, mỗi ngày sáng chiều tụng 21 biến thì bao nhiêu nghiệp ác mà người ấy đã gom chứa trong một ngàn kiếp đều được tiêu diệt, hiện thân (thân trong đời hiện tại) gặt hái được sự an ổn khoái lạc.

Nếu có người chí tâm trì tụng một Lạc Xoa biến thì sau này người đó sẽ được gặp Đức Từ Thị Bồ Tát (Maitreya Bodhisatva)

Nếu trì tụng hai Lạc Xoa biến thì sau này sẽ được gặp Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva)

Nếu trì tụng ba Lạc Xoa biến thì sau này sẽ gặp được Đức Phật Vô Lượng Thọ

(Amitāyus Buddha) Liền nói Đà La Ni là:

“Nẵng mô la đát-na đát-la dạ dã. Na mạc a lị-dã a di đà bà dã, đát tha nga đa dã, a la-hạt đế, tam miệu cật-tam một đà dã. Đát nĩnh tha: A di đế, a di đổ nạp-bà vị, a di đa tam bà vị, a di đa vĩ cật-lan đế, a di đa vĩ cật-lan đa nga di nễ, nga nga na kế lị-để yết lị, tát lị-phộc cật-lê xá, sái dương yết-lị duệ sa-phộc hạ”

* ) NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ÀRYA AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

TADYATHĀ: AMṚTE _ AMṚTA UDBHAVE_ AMRTA SAṂBHAVE_

AMṚTA VIKRĀNTE_ AMṚTA VIKRĀNTA GAMINE_ GAGANA KĪRTTI

KARE_ SARVA KLEŚA KṢAYAṂ KARE_ SVĀHĀ

Bấy giờ A Nan được nghe Đức Như Lai nói về Vô Lượng Công Đức Đà La Ni này xong liền vui vẻ tin nhận, lễ Phật rồi lui ra.

 

PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC ĐÀ LA NI

_Hết_

 

Ghi chú:

Vô Lượng Công Đức Đà La Ni (Vãng Sinh Chân Ngôn):

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo

NAMAḤ ĀRYA-AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Kính lễ Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng

Chính Đẳng Chính Giác

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là

AMṚTE: Cam Lộ bất tử

AMṚTA-UDBHAVE: Hiện lên Cam Lộ

AMṚTA SAṂBHAVE: Phát sinh Cam Lộ

AMṚTA VIKRĀNTE: Cam Lộ dũng mãnh

AMṚTA VIKRĀNTA GAMINE: Đạt đến Cam Lộ dũng mãnh

GAGANA KĪRTTI KARE: Rải đầy khắp hư không

SARVA KLEŚA KṢAYAṂ KARE: Dẹp sạch mọi phiền não vô tận 送扣

SVĀHĀ: Quyết định thành tựu

 

11/07/1997