Kinh Vô Lượng Thọ

Thân người bèo nước, phận linh đinh
Khuyên gắng theo đường KỆ với KINH.
PHÀM TỤC vấn vương từ đây lặng,
NIỆM PHẬT cho nhiều trí huệ minh.
SIÊU, ÐỌA đều do Thân, Khẩu, Ý,
DI-ÐÀ sáu chữ luyện cho tinh.
Ấy mới gọi là “VÔ-LƯỢNG THỌ”,
Ngày sau trăm tuổi thoát PHÙ-SINH.

Btg. Bảo Đăng
(cảm tặng)