Kinh Viên Giác Giảng Giải
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Diễn đọc: Chiếu Thành