PHẬT VÌ HẢI LONG VƯƠNG NÓI KINH PHÁP ẤN
Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại cung của Hải Long Vương cùng với chúng Đại Bật Sô gồm 1250 người đến dự, kèm với Chúng phần nhiều là Bồ Tát Ma Ha Tát đến dự

Bấy giờ Sa Kiệt La Long Vương (Sāgara-Nāga-rāja) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trước tiên lễ bàn chân của Đức Phật rồi bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Có Pháp nào chỉ thọ trì chút ít mà được nhiều Phước không ?”

Đức Phật bảo:”Này Hải Long Vương ! Có bốn Pháp thù thắng. Nếu có thọ trì, đọc tụng, giải rõ nghĩa ấy thì dụng công tuy chút ít mà được công đức rất nhiều, tức cùng với Công Đức đọc tụng tám vạn bốn ngàn Pháp Tạng không có khác.

Thế nào là bốn ? Ấy là niệm tụng: các Hành không có thường (vô thường), tất cả đều Khổ, các Pháp không có cái tôi (vô ngã), Tịch Diệt là vui

Long Vương nên biết đó là bốn Pháp thù thắng, Pháp Trí không có tận (vô tận) của Bồ Tát Ma Ha Tát, sớm chứng Vô Sinh, mau đến Viên Tịch. Chính vì thế cho nên các ông nên niệm tụng.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kinh Tứ Cú Pháp Ấn thời các Thanh Văn, chúng Đại Bồ Tát với tám Bộ Trời Rồng, A Tô La, Càn Đạt Bà…. nghe điều Đức Phật đã nói, đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

PHẬT VÌ HẢI LONG VƯƠNG NÓI KINH PHÁP ẤN
_Hết_