KINH VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NHẤT TỰ ĐÀ LA NI

TRONG ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG KINH

Hán dịch: Đại Đương_Bắc Ấn Độ, nước Ca Thấp Di La_ Tam Tạng BẢO TƯ DUY
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật trụ trong Đạo Tràng Bảo Trang Nghiêm tại Trời Tịnh Cư cùng với Đại Bồ Tát và các Thiên Chúng của cõi Tịnh Cư đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Từ Đại Bi ở trong Hội này bảo khắp tất cả các Thiên Chúng rằng: “Các ông hãy lắng nghe Hành Luân Chú Pháp của Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử. Vì muốn thủ hộ các chúng sinh cho nên tất cả Như Lai đã có Bí Mật Tâm Đại Thần Chú Vương. Nay Ta sẽ vì các ông mở bày hiển nói. Nếu có người tụng thì Ta ghi nhận người này khi đã trì xong tất cả các Chú thảy đều viên mãn, tất cả chỗ làm đều được thành tựu, không có gì hơn được.

Các ông nên biết Đà La Ni này ở trong các Chú là Đại Thần Chú Vương có đại thần lực.

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay thọ trì thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường đến ủng hộ. Hoặc trong lúc tỉnh hoặc ở trong mộng, vì họ hiện thân tướng với các việc lành hay khiến cho người này sinh đại hoan hỷ.

Này các Thiện Nam Tử! Chú Vương này còn hay nhiếp được Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Bồ Tát huống chi Bồ Tát với chúng của hàng Hiền Thánh thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian khác.

Lại nữa Thiện Nam Tử! Chú này hay tiêu diệt tất cả tai chướng, tất cả mộng ác, tất cả oán địch, tất cả nghiệp tội của năm Nghịch, bốn Trọng, mười Ác; tất cả Chú Pháp tà ác chẳng lành cũng hay hoàn thành tất cả việc lành đầy đủ đại tinh tiến. Nên biết Chú đó ở trong mọi loại Chú thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian là thù thắng hơn hết. Là tâm của các Phật hay khiến cho tất cả ước nguyện thảy đều mãn túc. Nếu dùng chỉ ngũ sắc kết sợi dây Chú (Sách Chú ) buộc ở trên cổ sẽ ủng hộ thân của mình cũng

khiến cho các Nguyện đều được viên mãn, không có gì vượt qua được Liền nói Chú là:

Án, Xỉ-lâm

OṂ _ ŚRĪṂ

(Bản khác ghi là: OṂ_ ŚRHYIṂ)

Này các hàng Phật Tử! Chú này hay diệt tất cả Võng Lượng tà ác, các Quỷ. Là Pháp cát tường của tất cả chư Phật, cũng hay thành tựu tất cả Thần Chú. Người tụng Chú này hay khiến chúng sinh khởi tâm Đại Từ, hay khiến chúng sinh khởi tâm Đại Bi, tất cả chướng ngại đều được tiêu diệt, hết thảy các nguyện đều được mãn túc. Lúc chưa tác Pháp thời liền hay hoàn thành việc như ý.

Nếu phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, tụng một biến sẽ có sức mạnh hay thủ hộ thân của mình.

Nếu tụng hai biến sẽ có sức mạnh hay thủ hộ đồng bạn.

Nếu tụng ba biến sẽ có sức mạnh hay thủ hộ người trong một nhà.

Nếu tụng bốn biến sẽ có sức mạnh hay thủ hộ người trong một cái thành.

Nếu tụng năm biến sẽ có sức mạnh thủ hộ người trong một nước.

Nếu tụng sáu biến sẽ có sức mạnh thủ hộ người trong một thiên hạ.

Nếu tụng bảy biến sẽ có sức mạnh thủ hộ người trong bốn thiên hạ.

Nếu sáng sớm, tụng một biến chú vào nước rồi rửa mặt sẽ hay khiến cho người nhìn thấy vui vẻ

Chú vào hương xông ướp áo cũng khiến cho người nhìn thấy vui vẻ.

Nếu bị đau nhức răng, chú vào cây tăm xỉa răng rồi nhai nhấm, xỉa răng thì chỗ đau nhức liền khỏi.

Nếu có người nữ bị nạn sinh đẻ khó thời lấy rễ cây A Tra Lô Sa Ca, hoặc rễ cây Lang Già Lợi Ca… rồi chú vào bảy biến. Lấy nước không có trùng hòa lẫn rồi xoa bôi trong rốn của sản phụ, liền sinh đẻ dễ dàng.

Hoặc các người nam bị trúng tên, mũi nhọn cắm sâu vào gân xương, nhổ chẳng ra. Lấy ba lượng bơ mười năm, chú vào 108 biến rồi để trong vết thương, và ăn bơ đó thì đầu nhọn của mũi tên liền xuất ra.

Nếu có phụ nữ, năm năm cho đến 23 năm chẳng sinh con. Hoặc tự có bệnmh, hoặc người nam có bệnh, hoặc mọi loại bệnh do Quỷ Mỵ gây ra, hoặc bị trúng thuốc độc. Nên lấy năm lượng bơ từ mười năm trở lên, một lượng lông vũ của chim công… bỏ vào trong bơ rồi chú 21 biến. Trước tiên, đâm giã cho vụn nát, dùng một lượng Thạch Mật, ba hột Ha Lê Lặc lớn, bỏ hạt lấy vỏ rồi hòa chung. Xong chú vào 108 biến, thường mỗi buỗi sáng, bụng trống rỗng (chưa ăn uống gì), uống hết vào thì nội trong bảy ngày liền có thai.

Nếu bị đau nhức đầu, lấy lông cánh chim quạ, chú vào bảy biến rồi phủi phất đầu của người bị đau thì bệnh liền khỏi.

Nếu có người bị bệnh sốt rét, một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày hoặc thường phát bệnh. Dùng thuân sữa nấu cháo, bỏ một lượng bơ tốt vào, chú 108 biến rồi cho người bệnh uống, liền được khỏi bệnh.

Này các Thiện Nam Tử! Dùng lời cần yếu nói. Nếu muốn hòa hợp tất cả thuốc thang với muốn cho người uống. Trước tiên nên chí tâm tụng 21 biến sẽ mau được như nguyện.

Lại nữa Thiện Nam Tử! Nếu có tất cả chúng sinh bị Phi Đầu Quỷ gây bệnh. Dùng tay tự xoa mặt của mình, tụng Chú 108 biến, làm tướng mạo đáng sợ, liền dùng tay trái tác Bản Sinh Ấn, co ngón cái ngay trong lòng bàn tay, đem bốn ngón còn lại đè trên ngón cái rồi gấp rút nắm quyền. Tức tự trợn mắt giận dữ (nộ mục), ngầm tụng Chú này rồi nhìn người bệnh , thời kẻ ấy liền khỏi bệnh.

Nếu người bị tất cả bệnh Quỷ. Dùng Chú chú vào bàn tay phải 108 biến, thiêu đốt An Tất Hương xông ướp. Tay trái tác Bản Sinh Ấn, tay phải xoa đầu người bệnh, thì bệnh liền khỏi

Nếu có oán địch với các mộng ác, mọi loại sợ hãi, thân tâm chẳng an. Dùng chỉ ngũ sắc kết sợi dây chú, làm hình hoa sen, hoặc làm hình bánh xe, hoặc làm hình chày Kim Cương rồi chú vào 108 biến, đốt An Tất Hương xông ướp ở trong bảy ngày rồi buộc trên cổ của thân mình thời tất cả ách nạn thảy đều tiêu tan.

Hoặc dùng Ngưu Hoàng nghiền ra làm mực, ở trên giấy sạch hoặc trên lụa trắng… vẽ làm hình đáng sợ, ở bốn bên làm chữ Xỉ Lâm, hoặc làm hoa sen, hoặc làm chữ chạy vòng (Luân Tự), hoặc làm nhóm chữ Vạn, vỏ ốc, cá, móc câu Kim Cương, bình báu….Chú vào bảy biến liền trừ hết sự sợ hãi.

Này các Thiện Nam Tử! Nếu muốn đi qua nơi có sư tử, cọp, sói, rắn độc, oán tặc, tất cả chỗ hiểm nạn…. thì cần phải thanh tịnh thân tâm, chẳng được gần các người nữ với ăn tất cả ngũ tân (hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ), rượu, thịt, cải dầu (vân đài), Hồ Tuy (một thứ rau, lá non dùng nấu món ăn)… đối với các chúng sinh khởi tưởng Đại Bi, chí tâm tụng Chú 49 biến thì tất cả các oán tự nhiên lui tan. Giả sử có gặp gỡ thì không có gì không vui vẻ.

Này các Thiện Nam Tử! Chú này đối với tất cả chúng sinh hoặc ở một kiếp, hoặc vô lượng kiếp cho đến tên gọi còn chẳng thể được nghe thì làm sao được thấy để chuyên tâm niệm tụng ?!… Giả sử khiến cho bảy báu, voi, ngựa tràn đầy cõi Diêm Phù Đề thời đều là Pháp hoại diệt của Thế Gian.

Đà La Ni Chú này hay khiến cho chúng sinh đời hiện tại, đương lai thường được an ổn cùng với các Như Lai, chúng Đại Bồ Tát thường làm quyến thuộc. Hoặc vì thân mình, hoặc vì thân người khác thời ước nguyện đều được. Chính vì thế cho nên cần sinh tưởng khó gặp, chẳng được khinh mạn khởi tâm nghi hoặc.

 

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NHẤT TỰ ĐÀ LA NI

TRONG ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG KINH

_Hết_

23/01/2009