KINH TƯƠNG ƯNG BỘ TẬP IV

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Thanh Thuyết, Thy Mai