KINH TƯƠNG ƯNG BỘ TẬP III

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Đoàn Yên Linh