KINH TƯƠNG ƯNG BỘ TẬP II

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ