KINH TƯƠNG ƯNG BỘ TẬP I

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Ngọc Mỹ