PHẬT THUYẾT TỨ VÔ SỞ ÚY KINH

Hán dịch: Đại sư Thi Hộ, người xứ Tây Thiên
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Kỳ thọ Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

–Các ông hãy lắng nghe, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, thành tựu bốn pháp không sợ nên ở trong đại chúng chuyển đại pháp luân như sư tử rống, tự tại không sợ hãi.

Các Tỳ-kheo nghe lời này rồi, năm vóc gieo xuống đất, đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay thưa:

–Làm sao, Như Lai thành tựu bốn pháp không sợ?

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

–Xưa kia, ở trong đại chúng ta nói rằng: “Như Lai thành tựu Chánh đẳng Chánh giác”. Khi nói lời này, Sa-môn, Bà-la-môn, chúng Ma, Phạm thiên, Trời, Người đều nói: “Sự tuyên thuyết này chẳng nương theo giáo pháp, chưa từng nghe thấy có sự việc này”.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong chúng hội ấy, không sợ, không hãi, tâm được an lạc, trụ ở nơi pháp không sợ.

Đức Phật lại nói:

–Thân ta thanh tịnh, các lậu hoặc đã diệt tận.

Khi nói lời này, Sa-môn, Bà-la-môn, chúng Ma, Phạm thiên, Trời, Người đều nói:

–Sự tuyên thuyết này chẳng nương theo giáo pháp, chưa từng nghe thấy có sự việc này.

Lúc ấy, ở trong chúng hội kia, Như Lai không sợ, không hãi, tâm được an lạc, trụ ở nơi pháp không sợ.

Đức Phật lại nói:

–Có một loại chướng tạp nhiễm có khả năng ngăn ngại đạo quả. Nếu diệt trừ chướng này thì Thánh đạo tự hiện.

Khi nói lời này, Sa-môn, Bà-la-môn, chúng Ma, Phạm thiên, Trời, Người đều nói:

–Sự việc này được tuyên thuyết chẳng nương theo giáo pháp, chưa từng nghe thấy có sự việc như thế.

Lúc ấy, ở trong chúng hội kia, Như Lai không sợ, không hãi, tâm được an lạc, trụ ở nơi pháp không sợ.

Đức Phật lại nói:

–Tu giới, định, tuệ có thể thoát khỏi sinh tử, diệt tận các khổ báo.

Khi Phật nói lời này, Sa-môn, Bà-la-môn, chúng Ma, Phạm thiên, Trời, Người đều nói:

–Sự việc này được tuyên thuyết chẳng nương theo giáo pháp, chưa từng nghe thấy có sự việc như thế.

Lúc ấy, ở trong chúng hội kia, Như Lai không sợ, không hãi, tâm được an lạc, trụ ở nơi pháp không sợ.

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

–Đó gọi là Như Lai chuyển vận bánh xe pháp về bốn điều không sợ.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Ở trong tám bộ đại chúng, Như Lai thành tựu đầy đủ bốn pháp không sợ. Đó là:

Xưa kia, ở một trú xứ nọ có vô số Sa-môn hoặc ở, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ngồi rồi cùng nhau nói:

–Thuở xưa, Phật nói pháp tướng như thế, thâm sâu khó hiểu, chưa từng thấy nghe. Như vậy là đúng hay sai, là thật hay giả?

Lúc ấy Như Lai nghe họ nói rồi, tâm không khiếp sợ, lông tóc không dựng, tự tại không sợ hãi, như núi không lay động.

Lại nữa, có vô số chúng Bà-la-môn, vô số chúng Sát-đế-lợi, vô số chúng Cư sĩ, vô số chúng Tứ thiên vương, vô số chúng Đao-lợi thiên, vô số chúng m/a vương, vô số chúng Phạm thiên, tám chúng như thế hoặc ở, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ngồi rồi cùng nhau nói:

–Thuở xưa, Phật nói pháp tướng như thế, thâm sâu khó hiểu, chưa từng thấy nghe. Như vậy là đúng hay sai, là thật hay giả?

Lúc ấy Như Lai nghe họ nói rồi, tâm không khiếp sợ, lông tóc không dựng, tự tại không sợ hãi, như núi không lay động.

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

–Đó là ở trong tám bộ đại chúng, Như Lai đều không sợ hãi.

Phật nói kệ:

Như Lai tự tại Chuyển pháp luân
Xưa đã thành tựu bốn Vô úy
Trời, Người, Ma, Phạm và Sa-môn
Nghe Tôn sư nói lòng do dự
Thân, tâm chẳng động, được vô úy
Lợi ích tất cả các hữu tình
Khiến phát tâm Vô thượng Bồ-đề
Cung kính tu hành được giải thoát.

Lúc nghe lời Phật thuyết giảng, các đại Tỳ-kheo đều tín thọ phụng hành.

 

Print Friendly, PDF & Email