PHẬT NÓI KINH TỪ THỊ BỒ TÁT THỆ NGUYỆN ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Phật bảo Từ Thị Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva) rằng: “Ông nên lắng nghe! Có Đà La Ni đủ đại uy thần, công đức tối thượng hay khiến cho chúng sinh giải thoát nẻo ác, chuyển thân sẽ được thọ thắng diệu lạc”

Thời Từ Thị Bồ Tát bạch rằng: “Thế Tôn! Nguyện vì con diễn nói” Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Đà La Ni là:

 1. Na mô bà nga phộc đế
 2. Xả cát-dã mẫu na duệ
 3. Đát tha nga đa dã
 4. A la-hạt đế, tam miệu khất-tam một đà dã
 5. Đát điệt tha
 6. A nhĩ đế
 7. A nhị đương, nhạ duệ
 8. Bà la, bà la
 9. Muội đát-la phộc lộ cát đế
 10. Ca la, ca la
 11. Ma hạ tam ma dã, tất đế
 12. Bà la, bà la
 13. Mạo địa mạn noa vĩ nễ
 14. Tam-ma la, tam-ma la
 15. A sa-ma cương, tam ma dương
 16. Mạo địa, mạo địa
 17. Ma hạ mạo địa, sa-phộc hạ

NAMO BHAGAVATE ŚĀKYAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

TADYATHĀ: AJITE_ AJITAṂ JAYE _ BHARA BHARA _ MAITRA AVALOKITE _ KARA KARA _ MAHĀ-SAMAYA SIDDHI _ BHARA BHARA BODHI MĀNA VĪ NI _ SMARA SMARA _ ASMĀKAṂ SAMAYAṂ _ BODHI BODHI MAHĀ-BODHI _ SVĀHĀ

Lúc đó, Từ Thị Bồ Tát nghe Phật Thế Tôn nói Đà La Ni xong liền bạch rằng: “Thế Tôn ! Đà La Ni này có lợi ích lớn, hay khiến cho chúng sinh giải thoát nẻo ác”

Thời Từ Thị Bồ Tát lại phát lời nguyện: “Nếu có chúng sinh ở thời Mạt Pháp trong đời vị lai mà hay đọc tụng, thọ trì. Giả sử Nghiệp xưa (Túc Nghiệp) bị đọa vào ngục A Tỳ thì khi Tôi thành Phật sẽ dùng Phật Lực cứu bạt ra khỏi, lại trao cho A Nậu  Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ký”

Từ Thị Bồ Tát nói lời ấy xong, liền lễ dưới hai bàn chân của Đức Phật, vui vẻ mà lui ra.

 

PHẬT NÓI KINH TỪ THỊ BỒ TÁT THỆ NGUYỆN ĐÀ LA NI

_Hết_

Ghi chú:

NAMO BHAGAVATE ŚĀKYAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy y Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng

Cúng Chính Đẳng Chính Giác

TADYATHĀ : Như vậy, liền tuyên nói Chú là

AJITE: Vô Năng Thắng

AJITAṂ: Nhóm Vô Năng Nắng

JAYE: Tôn Thắng

BHARA BHARA: Đắc được, đạt được

MAITRA AVALOKITE: Từ quán chiếu khắp cả

KARA KARA: Tác làm, gây tạo

MAHĀ- SAMAYA SIDDHI: Thành tựu Đại Thệ Nguyện

BHARA BHARA: Đắc được, đạt được

BODHI MĀNA VĪ NI: Dẫn đến ý chí Bồ Đề

SMARA SMARA: Ghi nhớ, ghi nhớ

ASMĀKAṂ SAMAYAṂ: Thệ Nguyện của chúng ta

BODHI BODHI MAHĀ-BODHI: Giác Tuệ, Giác Tuệ, Đại Giác Tuệ

SVĀHĀ: Quyết định thành tựu

Hiệu chỉnh xong vào ngày 26/03/2012