Kinh Từ Bi Thủy Sám

ĐĐ Thích Linh Như chuyển thể Sám Thi
Giọng tụng: Thích Trí Thoát