KINH TRƯỞNG GIẢ ĐẠI HOA NGHIÊM HỎI PHẬT VỀ SỨC NA-LA-DIÊN

Hán dịch: Tam tạng Bát-nhã, Lợi Ngôn cùng dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Bạc-già-phạm ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc thành Thất-la-phiệt, nước Tất-để.

Bấy giờ, Trưởng giả Đại Hoa Nghiêm, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, quỳ gối, chắp tay, bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Tất cả hữu tình làm những việc bố thí thức ăn uống thì sẽ được phước báo gì?

Đức Bạc-già-phạm đáp:

–Nếu người cúng dường thức ăn thì được sức của Như Lai.

Trưởng giả lại bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Sức của Như Lai ấy, có thí dụ nào để giảng nói cho con nghe không?

Đức Phật bảo Trưởng giả:

–Có.

Này thiện nam! Không thể dùng ít nhân duyên mà có thể giảng nói được việc đó.

Đức Phật lại bảo Trưởng giả:

–Như sức mười con bò thường bằng sức một con bò rừng. Sức mười con bò rừng bằng sức một con tê giác. Sức mười con tê giác bằng sức một con voi thường. Sức mười con voi thường bằng sức một con Thiết-lạp-bà. Sức mười con Thiết-lạp-bà bằng sức một con voi chiến đấu. Sức mười con voi chiến đấu bằng sức một con voi say. Sức mười con voi say bằng sức một con voi hoang dã. Sức mười con voi hoang dã bằng sức một con voi Yết-lê-nậu-ca. Sức mười con voi Yết-lê-nậu-ca bằng sức một con voi Câu-mậu-đầu-hoa. Sức mười con voi Câu-mậu-đầu-hoa bằng sức một con voi Ốt-bát-la-hoa. Sức mười con voi Ốt-bát-la-hoa bằng sức một con voi Ninh-lô-bát-la. Sức mười con voi Ninh-lô-bát-la bằng sức một con voi Đại hương. Sức mười con voi Đại hương bằng sức một con Sư tử chúa năm màu. Sức mười con Sư tử chúa năm màu bằng sức một người lực sĩ. Sức mười người lực sĩ bằng sức một Nặc-câu-la. Sức mười Nặc-câu-la bằng sức một Át-chủ-na. Sức mười Át-chủ-na bằng sức một Tỳ-ma-tế-na. Sức mười Tỳ-ma-tế-na bằng sức một Na-la-diên. Sức sáu trăm sáu mươi ba Na-la-diên bằng sức nơi một lỗ chân lông của Phật Thế Tôn. Trong tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông, mỗi mỗi lỗ chân lông đều đầy đủ sức Na-la-diên. Như thế, sức tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông bằng sức nơi một chi phần của Đức Bạc-già-phạm.

Đức Phật lại bảo Trưởng giả:

–Thế nên phải biết, mỗi mỗi chi phần của chư Phật Như Lai đều đầy đủ tám vạn bốn ngàn lần sáu trăm sáu mươi ba sức Na-ladiên.

Đức Phật giảng nói kinh này, Trưởng giả Đại Hoa Nghiêm nghe xong, liền vui vẻ phụng hành.