KINH TRƯỜNG BỘ

TẬP II

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Thu Âm: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
Diễn đọc: Thiện Quang, Huy Hồ