KINH TRƯỜNG BỘ

TẬP I

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Thu Âm: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
Diễn đọc: Thiện Quang