PHẬT NÓI TRÍ QUANG DIỆT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triếu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại cung Nhật Nguyệt Thiên Tử. Lại có Trí Quang Như Lai, Chân Thật Như Lai, Kim Quang Tụ Như Lai, Thậm Thâm Thanh Vương Như Lai, Phẫn Nộ Như Lai, Bảo Nguyệt Như Lai với Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát, Trì Địa Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát cùng với chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát của nhóm như vậy đều đến dự.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn và các Như Lai với hàng Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong lầu gác Thắng Phan bên trong cung ấy, mỗi mỗi vị đều ngồi trên Tòa Diêm Phù Đàn Kim Bảo Trang Nghiêm Sư Tử cao lớn rực rỡ như ngọn núi vàng sáng chói trợ nhau cùng chiếu diệu.

Khi ấy, Cung Chủ Nhật Nguyệt Thiên Tử nhìn thấy chư Phật với Đại Bồ Tát đó có uy đức mãnh liệt vướt hẳn chư Thiên nên sinh tâm hiếm có, vui mừng hớn hở đứng trước mặt Đức Phật, tự suy nghĩ rằng: “Nay chư Phật Đại Bồ Tát này đều là ngọn đèn của tất cả cõi chúng sinh thảy hay chiếu phá các hắc ám ác. Làm sao khiến cho Ta lại được Trí biến hóa của Đà La Ni, sinh ở mười phương như uy đức ấy sẽ cùng với tất cả chúng sinh để làm chiếu sáng”

Lúc đó, Đức Như Lai với chư Phật, hàng Bồ Tát Ma Ha Tát…thảy đều biết sở niệm trong tâm của Cung Chủ Thiên Tử ấy.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Cung Chủ Nhật Nguyện Thiên Tử nói rằng: “Này

Thiên Tử! Ông hãy lắng nghe! Nay Ta vì ông nói tên của Phật Bồ Tát với Đà La Ni” Lúc đó Cung Chủ Nhật Nguyệt Thiên Tử nhận lời dạy rồi lắng nghe. Liền nói tên của Phật, Bồ Tát là:

Nẵng mô Trí Quang Như Lai

Nẵng mô Chân Thật Như Lai

Nẵng mô Thậm Thâm Thanh Vương Như Lai

Nẵng mô (Ta là) Thích Ca Mâu Ni Như Lai

Nẵng mô Phẫn Nộ Như Lai

Nẵng mô Bảo Nguyệt Như Lai

Nẵng mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát

Nẵng Mô Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát

Nẵng mô Trì Địa Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

Nẵng mô Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát

Lại nói Đà La Ni là:

1_ Đát nễ-dã tha

2_ Tam dã thể nan, tác sô, na na, tác sô, bát-la bà độ la di tha, ca la

3_ Y thể tham, sa tô la na, sa tô la na

4_ A tha sa, y tha sa

5_ Phệ la, phệ la

6_ Ba lý noa ma tả lỗ một lý-để nễ

7_ A phộc ni, a la ni

8_ Ca la ba ni, ca la ba ni 9_ Đổ lỗ đổ tế, đổ lỗ độ tế

10_ Đổ lý-thổ lỗ độ tế

11_ La tốn để tốn để

12_ Bế lý bế lý

13_ Độ lỗ, độ lỗ, độ lỗ, độ lỗ

14_Ca la, ca la

15_ Sa tha tô, sa tha tô

16_ Nghệ la, nghệ la

17_ Nghệ la ba dã, nghệ la ba dã

18_ Hạ tô lỗ, hạ tô lỗ

19_ Đà tô tốn độ, tốn bộ tế tha tô, a tha sa ba nễ, nhạ dã lỗ lý tha, tô lý chỉ la

20_ Ngu lý-ma, ngu lý-ma

21_ Ngu lý-ma bá ni, kế lỗ kế lỗ

22_ Kế la bá ni, ca la ca lý

23_ Lăng độ nỉ, độ lỗ nỉ

24_ Ma hạ độ lỗ nỉ

25_ Ca la ca la

26_ Chỉ lý chỉ lý

27_ Vĩ phổ tế, vĩ phổ tế

28_ Độ tô, độ tô

29_ Hạ tô, hạ tô

30_ Hạ sa bá ni, sa-phộc hạ

Khi Đức Thế Tôn nói Đà La Ni đó xong thời Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Cung Chủ Nhật Nguyệt Thiên Tử rằng: “Này Thiên Tử! Đà La Ni này đều được 88 câu chi chư Phật đời quá khứ cùng chung tuyên nói. Đức Như Lai Đại Từ Đại Bi vì muốn ủng hộ lợi ích cho tất cả chúng sinh, nay lại tuyên nói.

Thiên Tử! Đà La Ni này rất vi diệu, rất khó gặp, khó nghe ví như hoa Ưu Đàm hiếm có rất khó thấy. Lại như Đức Như Lai xuất hiện ở Thế Gian cũng rất hiếm có, rất khó gặp. Đà La Ni này cũng lại như thế.

Này Thiên Tử! Nếu sau khi Đức Phật nhập diệt, lúc Chính Pháp diệt thời hoặc có chúng sinh gây tạo năm tội Nghịch ắt sẽ bị đọa vào Địa Ngục A Tỳ. Nếu người đó được gặp thấy Đà La Ni này, hay tịnh thân tâm, dũng mãnh bền chắc ở 21 ngày đêm, ngày ba Thời đêm ba Thời, tâm tâm tương tục không gián đoạn niệm Chương Cú của Đà La Ni này, chí tâm sám hối thì nghiệp Vô Gián của người đó sẽ được diệt hết không có dư sót.

Thiên Tử! Lại người đó dùng sức uy đức của Đà La Ni Chương Cú này có thể khiến cho Địa Ngục bị phá vỡ thành trăm mảnh cho đến không còn dư sót. Lại khiến cho chúng sinh bị nghiệp tội trong đó cũng được giải thoát, mỗi mỗi đều sinh vào cõi Diêm Phù Đề, được thân người, lại được nghe biết. Đây là chư Phật Bồ Tát dùng sức Công Đức của Đà La Ni cứu bạt cho Ta. Huống chi là thân nghiệp của người trì tụng ư”

Khi ấy, Phổ Hiền Bồ Tát lại vì Cung Chủ Nhật Nguyệt Thiên Tử nói rằng:

“Thiên Tử! Ta cũng vì muốn lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh trong thời Mạt Thế trì tụng Đà La Ni này, cũng nói Đà La Ni để làm ủng hộ, sẽ khiến cho tất cả hàng Người,

Phi Nhân không thể gây não loạn” Liền nói Đà La Ni là:

1_ Đát nễ-dã tha

2_ Độ nẵng trí, ma hạ độ nẵng trí

3_ Tô lỗ, tô lỗ, sa-phộc hạ

4_ Thú yết-la , vĩ thú đà nễ đà la, sa-phộc hạ

5_ Tổ độ sắt bát-la nỉ bế đổ lỗ, sa-phộc hạ

6_ Bát nạp-ma ma lệ nễ

7_ Tát đát-dã la đế, tô một-la đế

8_ Tô đa bế, a bát-la để hạ, một đệ

9_ Tô lỗ tô lỗ, sa-phộc hạ

10_ Đà la, đà la

11_ Đà la diệm để duệ, sa-phộc hạ

12_ La khất-xoa lý-nhĩ đế

13_ Độ ba, ba lý ca lý

14_ Tả chủ lỗ chủ lỗ, sa-phộc hạ

15_ Đà la, đà la, ma hạ đà la ni-dần để duệ, sa-phộc hạ

16_ Tô la đế, tô một-la đế

17_ A bát-la để hạ đa, một đệ

18_ Đà la, đà la, đà lân để duệ, sa-phộc hạ

19_ Nẵng mô bà nga phộc đế

20_ Nhạ-noa nẵng la-ca đã, đát tha nga đá dã, tất điện đổ nhị, mãn đát-la bá na, sa-phộc hạ.

Bấy giờ, Nhật Nguyệt Thiên Tử nghe Đức Phật Thế Tôn với Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát nói tên của Phật Bồ Tát với Đà La Ni xong thời mọi nghi ngờ trong tâm thảy đều trừ dứt, phát Tâm Bồ Đề, thề chẳng thoái chuyển, hớn hở vui mừng làm lễ rồi lui ra.

PHẬT NÓI TRÍ QUANG DIỆT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG ĐÀ LA NI

_Hết_

08/10/2008