KINH TRÍ CỰ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp Sư ĐỀ VÂN BÁT NHÃ phụng chế dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong cung Nhật Nguyệt cùng với vô lượng chúng Đại Bồ Tát đến dự. Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát, Chấp Kim Cương Bồ Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát của nhóm như vậy đều là bậc Thượng Thủ.

Bấy giờ, phương Đông có Đức Phật hiệu là Trí Cự Như Lai, phương Nam có Đức Phật hiệu là Kim Quang Tụ Như Lai, phương Tây có Đức Phật hiệu là Thật Ngữ Như Lai, phương Bắc có Đức Phật hiệu là Lôi Âm Vương Như Lai đều từ nước của mình đi đến Hội này.

Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng các Như Lai với chúng Bồ Tát đều ở trong lầu quán Kim Tràng, đều ngồi trên Tòa Sư Tử Bảo Nghiêm.

Thời Nhật Nguyệt Thiên Tử đi đến nơi Đức Phật ngự, cúi đầu lể kính chư Phật Bồ Tát, dùng mọi vật màu nhiệm để cúng dường. Cúng dường xong lui về ngồi một bên rồi cùng nhau bạch rằng: “Làm sao chúng con từ chỗ của các Như Lai với Bồ Tát để được phát khởi Nhất Thiết Chúng Sinh Quang Minh Phá Chư Am Mãn Thập Phương Trí Cự Đà La Ni đây? Dùng sức của Đà La Ni đó sẽ khiến chúng con vì chúng sinh mà làm ngọn đuốc sáng lớn”

Nói lời đó xong. Các Như Lai với chúng Bồ Tát ấy liền cùng nhau đồng thanh mà nói Chú là:

1_ Sa dã thế đàm

2_ Chước sô đạt đà

3_ Chước sô bát la bà

4_ Đỗ la mễ tha

5_ Ca la tha

6_ Y thế thán sa

7_ Tô la tra

8_ Tô la tha

9_ Tô thượng đá sa

10_ Nhất thán sa

11_ Bệ la tỳ la bát nị

12_ Già lỗ một đát nễ

13_ A la nị, a la nị

14_ Ca la bát nị, ca la bát nị

15_ Đốt lỗ đỗ tư, đốt lỗ đỗ tư

16_ Đà tô để, đà tô để

17_ Địa lệ, địa lê

18_ Độ lỗ, độ lỗ

19_ Độ la. Độ la

20_ Ca la, ca la

21_ Tất tha sa, tất tha sa

22_ Kỳ ly, ký la

23_ Kỳ la bá gia

24_ Đỗ tô, đỗ tô

25_ Tốn đỗ tốn bồ

26_ Tất tha tô, án đát tô

27_ Ê thát tô, y thát sa bát nị

28_ Dĩ thọ lê

29_ Đề tô lê

30_ Yết la yết la

31_ Cát lê, cát lê

32_ Khuất lỗ, khuất lỗ

33_ Khất ma, khuất ma

34_ Yết ma, yết ma, yết ma bát nị

35_ Kế lỗ, kế lỗ

36_ Kê la bát nị

37_ Yết ca lê, yết ca lê

38_ La lỗ bột đê

39_ Đồ lỗ đê, ma ha đồ lỗ đê

40_ Yết la, yết la

41_ Cát lý, cát lý

42_ Tất trụ tư, tất trụ tư

43_ Tha tô, tha tô

44_ Ha tô, ha tô

45_ Ha sa bát nị

46_ Táp bà ha

 

1_ Đát điệt tha

2_ Đồ na trưng, ma ha đồ na trưng

3_ Tốt lỗ, tốt lỗ

4_Táp bà ha

5_ Thú cật la, tỳ thú đạt nễ

6_ Đát la, đát la

7_ Táp bà ha

8_ Thụ để bát la địa bề

9_ Đốt lô, đốt lô

10_ Táp bà ha

11_ Bát đàm ma, ma lý nễ

12_ Tát đỏa hạt la đa, bột đề

13_ Hộ lô, hộ lô

14_ Tát bà ha

15_ Tát đỏa bột đề

16_ Tát đỏa lô yết nễ

17_ Đốt lô, đốt lô

18_ Táp bà ha

19_ Lạc sát noa, át chất đê

20_ Đỗ mang bát lợi ha lê

21_ Khất lô, khất lô

22_ Táp bà ha

23_ Đà la, đà la, ma ha đà la

24_ Đà la, đà la

25_ Đà la diễn để duệ

26_ Tát bà ha

27_ Tô bạt lại đê

28_ Tô đáp bề

29_ A bát la để ha đa, bột đề

30_ Đà la, đà la

31_ Đà la diễn để duệ

32_ Táp bà ha

33_ Nam mô nhưỡng nô ốt ca tả, đát tha yết đa tả

34_ Nam mô tô bạt la noa bát la bà củ tra nật bà tát tả, đát tha yết đa tả

35_ Nam mô tát đỏa bà địa na, đát tha yết đa tả

36_ Nam mô tỳ sáp ma tỏa la yết thị đa, át la thị biều, đát tha yết đế biều 37_ Tất điện đô mạn đát la, bát đà nễ 38_ Táp bà ha.

Bấy giờ, Phổ Hiền Bồ Tát bảo Nhật Nguyệt Thiên Tử rằng: “Này các Thiên Tử! Đà La Ni này do 88 ức chư Phật Như Lai vì muốn lợi ích cho các chúng sinh nên đã diễn nói.

Các Thiên Tử! Hoa Ưu Đàm Bát còn có thể dễ xuất hiện, chứ Đà La Ni này rất khó hiện ra

Các Thiên Tử ! Chư Phật ra đời còn có thể dễ gặp chứ được gặp Đà La Ni này thì rất khó khăn. Đà La ni này còn có thể dễ được chứ người trì tụng rất khó chuyển được Pháp này

Này các Thiên Tử! Nếu muốn cứu bạt người gây tạo năm tội Nghịch phỉ báng Chính, kẻ đang chịu khổ nơi Địa Ngục A Tỳ thời có thể ở chốn Nhàn Tịnh, xoa tô đất ấy, tùy sức bày biện mọi thứ hương hoa để làm cúng dường. Ở trong 21 ngày, ngày đêm sáu Thời, tụng Đà La Ni Chú này. Dùng sức uy thần của Đà La Ni đó khiến cho Địa Ngục A Tỳ ứng thời bị phá hoại thành trăm ngàn phần, chúng sinh trong đó liền được giải thoát. Huống chi có người ở chốn nhân gian mà được nghe! Nên biết ngưới đó là tức nơi hộ niệm của chư Phật với Bồ Tát chúng Ta. Các Thiên Tử đối với điều đã nói này, đừng sinh nghi hoặc”

Đức Phật nói Kinh này xong thời chúng Nhật Nguyệt Thiên vui vẻ phụng hành.

KINH TRÍ CỰ ĐÀ LA NI

_Hết_

07/10/2008