PHẬT NÓI KINH TÔN THẮNG ĐẠI MINH VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng LôThiếu Khanh_Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng:”Này A Nan ! Có Tôn Thắng Đại Minh Vương là điều mà tất cả chư Phật đời quá khứ đã tuyên nói.

A Nan ! Bảy câu chi Như Lai ấy cũng tùy vui tuyên nói. Nay Ta lại vì tất cả chúng sinh trong đời vị lai tuyên dương hiển nói. Ông nên lắng nghe !

A Nan ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Tôn Thắng Đại Minh này, muốn thọ trì đọc tụng. Trước tiên nên thanh tịnh thân tâm, quy mệnh tất cả chư Phật, tất cả Tôn Pháp, tất cả Thánh Chúng. Tiếp lại quy mệnh Đại Bi Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, cũng lại quy mệnh Ủng Hộ Sa Bà Thế Giới Chủ cho đến tất cả hàng Trì Minh Thiên. Quy mệnh chư Phật, Bồ Tát với Thánh Chúng như vậy xong, sau đó mới có thể tụng.

Liền nói Tôn Thắng Đại Minh Vương là:

Đát nễ-dã tha: đà la đà la đà la đà la đà la đà la đà la, địa lý địa lý địa lý địa lý địa lý địa lý địa lý, độ lỗ độ lỗ độ lỗ độ lỗ độ lỗ độ lỗ độ lỗ, tô lỗ tô lỗ tô lỗ tô lỗ tô lỗ tô lỗ tô lỗ, ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la, di lý di lý di lý di lý di lý di lý di lý di lý, mẫu lỗ mẫu lỗ mẫu lỗ mẫu lỗ mẫu lỗ mẫu lỗ mẫu lỗ mẫu lỗ ủng hộ cho tôi với tất cả chúng sinh

Hứ lệ hứ lệ hứ lệ hứ lệ hứ lệ hứ lệ hứ lệ hứ lệ hứ lệ, hộ lỗ hộ lỗ hộ lỗ hộ lỗ hộ lỗ hộ lỗ hộ lỗ hộ lỗ hộ lỗ, cát lệ cát lệ cát lệ cát lệ cát lệ cát lệ cát lệ cát lệ cát lệ, di lệ di lệ di lệ di lệ di lệ di lệ di lệ di lệ di lệ, tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ, tổ lỗ tổ lỗ tổ lỗ tổ lỗ tổ lỗ tổ lỗ tổ lỗ tổ lỗ tổ lỗ tổ lỗ. Tát lý-phộc bộ đa, bát-la để sử đặng ca lỗ di, toa hạ

TADYATHÀ: DHARA DHARA DHARA DHARA DHARA DHARA DHARA_ DHIRI DHIRI DHIRI DHIRI DHIRI DHIRI DHIRI_ DHURU DHURU

DHURU DHURU DHURU DHURU DHURU_ TURU TURU TURU TURU TURU TURU TURU_ MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA_ MIRI MIRI MIRI MIRI MIRI MIRI MIRI MIRI_ MURU MURU MURU MURU

MURU MURU MURU MURU_ RAKSA RAKSA MÀM SARVA-SATVANÀM CA

HILI HILI HILI HILI HILI HILI HILI HILI HILI_ HULU HULU HULU HULU HULU HULU HULU HULU HULU_ KILI KILI KILI KILI KILI KILI KILI KILI KILI_ MILI MILI MILI MILI MILI MILI MILI MILI MILI_ CIRI CIRI CIRI

CIRI CIRI CIRI CIRI CIRI CIRI CIRI_ CURU CURU CURU CURU CURU CURU

CURU CURU CURU CURU_ SARVA BHÙTA PRATIVEDHAM KARA-UMI

SVÀHÀ

Nếu tất cả oan gia, loài phát tâm ác, loài rất độc hại… muốn đối với ta và chúng sinh khác làm các Pháp ác khiến sinh các bệnh, hoặc muốn che chướng khiến mắt chẳng thấy, khiến tai chẳng nghe, mũi chẳng thể ngửi được mùi, miệng chẳng thể nói cho đến tất cả thân phần đều muốn bị cột trói, kẻ oan gia ấy hoặc tự làm hoặc khiến người khác làm cho đến kẻ tùy vui theo loại ấy ….. thì hết thảy đều phá hoại được.

Đổ lỗ đổ lỗ đổ lỗ đổ lỗ, toa hạ

DHURU DHURU DHURU DHURU_ SVÀHÀ

Tất cả Si Mỵ, Võng Lượng, Phệ Đa Noa, Toàn Phong Quỷ, tất cả Quỷ Thần của nhóm như vậy muốn khởi tâm ác làm việc chẳng nhiêu ích…. sẽ bị đẩy lui, chạy tán bốn phương, xa lìa rồi bỏ đi

Tả la tả la, toa hạ. Ma la ma la, toa hạ. Di lý di lý, toa hạ. Độ lỗ độ lỗ, toa hạ

CALA CALA SVÀHÀ_ MALA MALA SVÀHÀ_ MILI MILI SVÀHÀ_

TURU TURU SVÀHÀ

Tất cả hàng Người, Phi Nhân phát khởi tâm ác, cấm chế nơi ta với chúng sinh khác khiến bị cuồng loạn, hoặc như si mê, hoặc đã làm hoặc muốn làm…. thì hết thảy đều được giải trừ.

Nễ lệ, nễ la kế thế, toa hạ. Bế đế bế đa kế thế, toa hạ. Lộ hứ đế, lộ hứ đa kế thế, toa hạ. A phộc nại đế, a phộc nại đế kế thế, toa hạ. Thấp-phệ đế, thấpphệ đa, phộc sa-đát-la, đà la ni duệ, toa hạ.

Sợ hãi vua chúa, sợ hãi giặc cướp, sợ nhóm nước lửa, sợ Noa Cát Nễ, sợ Tỳ Xá Già, sợ Cung Bạn Noa, sợ Yết Tra Bố Đan Na, sợ Anh Quỷ, sợ hãi Quỷ Thần ác của nhóm như vậy. Hoặc trên đường đi, hoặc nơi hoang vắng… ngày đêm hành thời tất cả đều được an ổn. Lại nữa Oan Gia nhìn thấy mặt liền được trừ giải, nghe lời nói liền được trừ giải như quyến thuộc thân thích nhìn thấy nhau đều vui vẻ

Đát nễ-dã tha: Hộ lỗ hộ lỗ, ni cát ni, cát lý ni cát lý ni, toa hạ

Tất cả Tà Minh đều bị chặt đứt phá hoại, hoặc tự thiêu đốt giống như tro tàn, hoặc tự gây thương tích nhận sự hư hại, hoặc tự mê loạn , hoặc đóng cọc sẽ bị sạt đổ, hoặc ẩn mất chẳng hiện, hoặc y theo hư không làm Pháp thì tự nhiên bị rơi xuống, hoặc có văn chương thì tự bị chướng ngại không thể làm được. Cõi Diệm Ma Vương bị chấn động sợ hãi.

Đát nễ-dã tha: Sa tra sa tra , bá tra bá tra bá tra bá tra bá tra, bộ lỗ bộ lỗ, mẫu lỗ mẫu lỗ, toa hạ.

Nếu Ma nếu Ma Dân dùng tâm ác hướng đến mình. Hoặc Tự Tại Thiên, hoặc nhóm Dạ Xoa, Dạ Xoa nữ cho đến tất cả loài ăn máu, loài ăn thịt, loài ăn chất mỡ béo, loài ăn Tinh Khí, loài ăn bọt nước dãi. Các chỗ cầm giữ, chỗ cột trói của nhóm như vậy thảy đều giải thoát được cho đến nam nữ thọ thai ở trong thai, lúc mới sinh đều được an ổn.

Này A Nan ! Tôn Thắng Đại Minh Vương này là mẹ của Thế Gian, tất cả chúng sinh đều đồng là con của Ngài

A Nan ! Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện được nghe Tôn Thắng Đại Minh như vậy mà hay thọ trì đọc tụng thì hết thảy tội nghiệp của người đó từ vô thủy đến nay thảy đều được trừ diệt, tăng trưởng tất cả cát tường, người nhìn thấy vui vẻ, chỗ làm được thành tựu.

Lại nữa kẻ trai lành, người nữ thiện đem Minh Vương này viết lên giấy, lụa. Hoặc đội trên đỉnh đầu, hoặc đeo trên cánh tay rồi thường đeo giữ thời tất cả việc chẳng lành thảy đều xa lìa. Ở trong giấc mộng cũng không có cảnh ác. Lửa chẳng thể thiêu đốt, nước chẳng thể cuốn chìm, tất cả các ác đều chẳng thể xâm hại.

Lại hoặc bụm nước tụng Minh Vương này, gia trì xong rồi hít vào trong lỗ mũi thì hết thảy Túc Nghiệp (nghiệp đời trước) tại thân cũng được trừ diệt, lại tăng khéo léo, luôn được an vui. Tất cả Tà Minh, Chú Trớ, việc chẳng nhiêu ích… dùng Minh Vương này gia trì vào nước hoặc sợi dây hoặc hạt cải trắng rồi giải trừ thì hết thảy tự lui.

A Nan ! Lúc trước Ta đã bảo ông rằng Đại Minh Vương này cho đến bảy câu chi Như Lai đời quá khứ đồng chung tuyên nói. Nay Ta lại vì chúng sinh không có Phước không có Đức ở đời vị lai gặp các Quỷ ác, mọi loại não loạn chẳng được an ổn cho nên tuyên nói. Ông hãy khéo thọ trì, cần khiến cho đời vị lai được lưu truyền chẳng bị chắt đứt, làm chỗ nương tựa cho các chúng sinh

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Tôn Thắng Đại Minh Vương đó xong thời A Nan vui vẻ tin nhận, lễ Phật rồi lui ra.

 

PHẬT NÓI KINH TÔN THẮNG ĐẠI MINH VƯƠNG (Hết)

05/10/2008