PHẬT NÓI KINH TÔN NA
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn ngự trong rừng Cồ Sư La của nước Kiêu Thiểm Di. Khi ấy có Đại Tôn Giả tên là Tôn Na đi đến nơi Đức Phật ngự, cung kính cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật , đứng ở một bên rồi bạch Phật rằng:”Thế Tôn! Công Đức vô tận có thể nhanh chóng được không? Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mở bày”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Tôn Giả Tôn Na rằng: “Lành thay! Lành thay!  Ông hay hỏi Như Lai về Công Đức vô tận. Nay ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông nói.

Này Tôn Na! Công Đức vô tận thâm sâu vi diệu , tên gọi là Phổ Văn. Nếu có người quy tâm sẽ được quả báo lớn. Công Đức này có bảy loại, danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm chí thành hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể luận bàn , chẳng thể nói được số lượng. Thế nào là bảy ?

Này Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm Đại Tín, bố thí vườn, rừng, ao, hồ… đủ cho chúng Tăng ở bốn phương đi kinh hành, dạo chơi, nghỉ ngơi.

Tôn Na! Đây là Công Đức vô tận thứ nhất, có quả báo lớn, được xưng tán rộng lớn, danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể luận bàn , chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm Đại Tín, ờ trong rừng ấy xây dựng tịnh xá cho chúng Tăng an nghỉ.

Tôn Na! Đây là Công Đức vô tận thứ hai, có quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể luận bàn , chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm Đại Tín, đối với chúng Tăng ở trong Tịnh Xá ấy, bố thí vật dụng ngồi nằm là: Giường, áo, chăn, áo đệm, áo ngủ, mọi loại vật thọ dụng.

Tôn Na! Đây là Công Đức vô tận thứ ba, có quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm chí thành, hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể luận bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm Đại Tín, ở bên trong tịnh xá ấy hay bố thí tiền tài, lúa đậu… cúng dường chúng Tăng.

Tôn Na! Đây là Công Đức vô tận thứ tư, có quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm chí thành, hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể luận bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm Đại Tín, đối với chúng Tăng vãng lai, thường hành bố thí vật dụng cần thiết.

Tôn Na! Đây là Công Đức vô tận thứ năm, có quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm chí thành, hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể luận bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm Đại Tín, đối với người bị bệnh khổ, hay hành bố thí với người khám bệnh cũng hành bố thí.

Tôn Na! Đây là Công Đức vô tận thứ sáu, có quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm chí thành, hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể luận bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm Đại Tín.Hoặc thấy sương tuyết ngập kín, gió mưa rét lạnh… khi nhìn thấy xong, liền hay sửa soạn mọi loại thức ăn uống, thuốc thang, giường nằm, áo, vật dụng, giày, hài…. đối với chúng Tăng cung cấp cúng dường. Như vậy chúng Tăng tráng được gió mưa xâm phạm, chẳng chịu rét lạnh, nương vào sự cúng đường đó được an vui lớn.

Tôn Na! Đây là Công Đức vô tận thứ bảy, có quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm chí thành, hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể luận bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Tôn Na !Như vậy là  bảy loại Pháp Công Đức vô tận. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm chí thành, đầy đủ Pháp này thì đại được Công Đức vô tận chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói được số lượng. Công Đức rất nhiều gọi là Đại Công Đức Uẩn.

Này Tôn Na! Ví như năm con sông lớn luôn tuôn chảy nước ấy là: sông Hằng Hà, sông Diêm Mẫu Na, sông Tát La Dụ, sông Ái La Phộc Đế, sông Mạt Hứ mà nước của sông này chẳng thể hạn lượng. Nước sông như vậy cho đến vật khí chứa đầy nước, trăm số ngàn số trăm ngàn ức số thì nước ấy rất nhiều nên gọi là Thủy Uẩn. Công Đức vô tận cũng lại như vậy.

Này Tôn Na! Bảy loại Công Đức vô tận này thảy đều đầy đủ. Kẻ trai lành, người nữ thiện đó đạt được công đức chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng được số lượng, đủ danh tiếng lớn với quả báo lớn, công đức rất nhiều, gọi là Đại Công Đức Uẩn.

Bấy giờ Đại Tôn Giả Tôn Na lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Công Đức vô tận này, nếu người đầy đủ Pháp chân thật chẳng hư dối này, được quả báo lớn, được khen ngợi rộng rãi, danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn”

Đức Phật bảo Đại Tôn Giả Tôn Na rằng: “Như ông đã nói, quả thật được quả báo như vậy của Công Đức vô tận này”.

Đức Phật nói: “Này Tôn Na! Lại có bảy loại Pháp Công Đức vô tận, có quả báo lớn, được khen ngợi rộng rãi, danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm chí thành hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi, luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng được số lượng. Thế nào là bảy ?

Này Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện tịnh tín, lắng thấy Đức Như Lai, hoặc chúng Thanh Văn ở tại thôn xóm ấy, hoặc tại thành hào.. đi kinh hành, dạo chơi, nghỉ ngơi. Nghe như vậy xong, sinh vui vẻ lớn, khởi ý đại thiện, phát Tâm Bồ Đề.

Tôn Na! Đây là Pháp Công Đức vô tận thứ nhất, có quả báo lớn, được khen ngợi rộng rãi, danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện tịnh tín, lắng thấy Đức Như Lai, hoặc chúng Thanh Văn hoặc đi đến thôn xóm, hoặc đi đến thành hào.. Nghe như vậy xong, sinh vui vẻ lớn, khởi ý đại thiện, phát Tâm Bồ Đề.

Tôn Na! Đây là Pháp Công Đức vô tận thứ hai, có quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện tịnh tín hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện tịnh tín, lắng thấy Đức Như Lai, hoặc chúng Thanh Văn ở trên đường đi. Nghe như vậy xong, sinh vui vẻ lớn, khởi ý đại thiện, phát Tâm Bồ Đề.

Tôn Na! Đây là Pháp Công Đức vô tận thứ ba, có quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện tịnh tín, lắng thấy Đức Như Lai, hoặc chúng Thanh Văn đến ở thôn xóm, hoặc đến thành hào. Nghe như vậy xong, sinh vui vẻ lớn, khởi ý đại thiện, phát Tâm Bồ Đề.

Tôn Na! Đây là Pháp Công Đức vô tận thứ tư, có quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện tịnh tín, lắng thấy Đức Như Lai, hoặc chúng Thanh Văn hoặc ở thôn xóm, hoặc tại thành hào mà tự đi đến, gần gũi lễ bái, chiêm ngưỡng. Đã chiêm ngưỡng xong, sinh vui vẻ lớn, khởi ý đại thiện, phát Tâm Bồ Đề.

Tôn Na! Đây là Pháp Công Đức vô tận thứ năm, có quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện tịnh tín đi đến nơi Đức Phật ngự, hoặc đến nơi Thanh Văn cư ngụ, lễ bái, chiêm ngưỡng, lắng nghe Diệu Pháp.Nghe Pháp đó xong, sinh vui vẻ lớn, khởi ý đại thiện, phát Tâm Bồ Đề.

Tôn Na! Đây là Pháp Công Đức vô tận thứ sáu, có quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Lại nữa, Tôn Na! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện tịnh tín ở nơi Đức Như Lai ngự, nơi Thanh Văn cư trú. Nghe Pháp đó xong, khởi ý đại thiện, quy Phật Pháp Tăng. Quy y Tam Bảo xong cho đến thọ nhận Pháp Thanh Tịnh Giới của Như Lai

Tôn Na! Đây là Công Đức vô tận thứ bảy, có quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp, thâm sâu rộng lớn. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm chí thành,hay đầy đủ Pháp này thì người đó ở trong bốn uy nghi luôn được tăng trưởng Công Đức vô tận. Công Đức đã tăng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói được số lượng.

Này Tôn Na! Bảy loại Công Đức vô tận như vậy. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện hay đầy đủ Pháp này thì đạt được công đức chẳng thể hạn lượng.

Tôn Na! Bảy loại Công Đức vô tận này. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện phát tâm chí thành, hay đầy đủ Pháp này thì đạt được công đức vô tận chẳng thể hạn lượng. Như vậy Công Đức, danh tiếng, sự khen ngợi với quả báo lớn, công đức rất nhiều, gọi là Đại Công Đức Uẩn.

Này Tôn Na! Ví như có năm con sông lớn luôn tuôn chảy nước ấy là: sông Hằng Hà, sông Diêm Mẫu Na, sông Tát La Dụ, sông Ái La Phộc Đế, sông Mạt Hứ mà nước của sông này chẳng thể hạn lượng. Nước sông như vậy cho đến vật khí chứa đầy nước, trăm số ngàn số trăm ngàn ức số thì nước ấy rất nhiều nên gọi là Thủy Uẩn. Công Đức vô tận cũng lại như vậy.

Tôn Na! Bảy loại Công Đức vô tận này thảy đều đầy đủ. Kẻ trai lành, người nữ thiện đó đạt được công đức chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng được số lượng, đủ danh tiếng lớn với quả báo lớn, công đức rất nhiều, gọi là Đại Công Đức Uẩn.

Khi ấy Đức Thế Tôn nói Tụng rằng:

“Thanh tịnh tu Thiền Hành
Chỉ tu trong Thánh Tích
Nhặt báu không vượt biển
Như Hữu Tình ven sông
Nước sông không bờ mé
Mọi giòng quay về nguồn
Bố thí được nhiều Phước
Như sông thường ra biển”.

Bấy giờ Đại Tôn Giả Tôn Na nghe Đức Phật nói xong thời vui vẻ làm lễ, tin nhận phụng hành

PHẬT NÓI KINH TÔN NA
_Hết_