KINH TIỂU BỘ TẬP IX

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Ngọc Mỹ