KINH TIỂU BỘ TẬP V

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Hướng Dương, Ngọc Mỹ, Ánh Tuyết