KINH TIỂU BỘ TẬP IV

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Thanh Thuyết, Huy Hồ