KINH TIỂU BỘ TẬP III

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Thùy Anh, Hùng Thanh, Thanh Thuyết, Ngọc Mỹ