KINH TIỂU BỘ TẬP I

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Kim Phụng, Huy Hồ, Thùy Anh , Ngọc Mỹ